En el procediment de selecció dels candidats (màxim 5 punts) s'aplicaran els criteris de valoració següents:

• El perfil idoni del participant del màster universitari en Recerca Biomèdica serà aquell que tingui una llicenciatura o un grau en Medicina, Farmàcia, Biologia, Biologia Humana, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques, o similars (aquesta titulació equivaldrà a 1 punt sobre el total). Es valoraran, fins a un màxim d'1 punt, les sol·licituds que provinguin de llicenciatures o graus universitaris de l'àmbit de les ciències experimentals i les enginyeries sobre la base de l'existència d'activitats acadèmiques i/o professionals vinculades als objectius del màster.

• Expedient acadèmic (es valorarà d'acord amb la normativa de valoració d'expedients acadèmics de la UPF) (fins a 2,5 punts).

• Adequació del perfil del candidat als objectius i als continguts del programa (fins a 1 punt).

La valoració de l'adequació del perfil del candidat es farà en base a un escrit de presentació d'una extensió màxima de 600 paraules en anglès, en les quals el candidat exposarà la seva adequació al perfil del màster i els seus objectius professionals.

• El contingut d’una carta de presentació (0,5 punts). Es valorarà especialment una referència acadèmica o professional (professor universitari o investigador del sector públic o privat) per part d’una persona que conegui bé i que pugui valorar detalladament l’estudiant.