Durant el segon curs els alumnes del Màster en Estudis Xinesos poden realitzar, com a crèdits optatius del màster, una estada formativa en una universitat asiàtica. Aquests crèdits seran reconeguts com a matèries del màster, ja sigui en el marc dels programes d'intercanvi que té subscrits la Universitat o bé a través de beques o de la gestió pròpia dels estudiants.

  • S'han de sol·licitar en el primer curs del Màster.
  • Es matriculen al segon curs del Màster i es realitzen durant el segon i tercer trimestre, amb un valor de 15 ECTS.
  • S'han de vehicular a través d'un conveni bilateral entre la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de destí.

Informació sobre els processos i procediments de mobilitat: oferta, sol·licitud, selecció i terminis:http://www.upf.edu/estudiarfora/