Competències bàsiques

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG1: Reconèixer els diferents codis socials i comunicatius que marquen la interacció interpersonal per adaptar-se i donar resposta a situacions noves en entorns disciplinaris i contextos culturals diferents ..

Competències específiques

CE 1: Reconèixer els trets principals de les realitats culturals i històriques i de l'evolució contemporània del món global a la regió Àsia-Pacífic.

CE 2: Analitzar el procés d'interacció entre les diferents cultures de la regió Àsia-Pacífic.

CE 3: Reconèixer i descriure la història moderna i contemporània del món asiàtic.

CE 4: Identificar i explicar els debats, els discursos i les percepcions que mediatitzen els nostres coneixements de la diversitat cultural en els pobles de la regió Àsia-Pacífic.

CE 5: Reconèixer les realitats emergents a Àsia-Pacífic, utilitzant i identificant els diferents debats i paradigmes actuals sobre l'anàlisi de la regió.

CE 6: Identificar i explicar qui són els protagonistes de la interacció i intermediació cultural, social, econòmica i política entre Europa i la regió Àsia-Pacífic.

CE 7: Identificar i reconèixer les dinàmiques culturals i comunicatives a la regió Àsia-Pacífic, descrivint la cronologia bàsica i els criteris de periodització, així com els principals actors, processos i moviments de les cultures contemporànies.

CE 8: Generar i gestionar de manera crítica un corpus de fonts primàries i secundàries que permeti produir investigacions renovadores al voltant de temes específics referits a la diversitat cultural a Àsia i el Pacífic insular.

CE 9: Analitzar i comprendre la situació cultural, econòmica i social actual dels pobles que habiten la regió Àsia-Pacífic, aplicant les eines conceptuals i metodològiques de les Ciències Socials i les Humanitats necessaris per a l'anàlisi de la diversitat cultural en un món globalitzat .