Col·lecció Recerca

Col·lecció Materials per a la Docència

Col·lecció Saber

Col·lecció Assaig


Col·lecció Recerca

La col·lecció Recerca està pensada per a treballs de recerca, papers, llibres i monografies de tots els àmbits del coneixement científic. Es compon de vuit sèries diferents, de format idèntic però amb un disseny gràfic distintiu per a cadascuna de les sèries.

Les publicacions de l’àmbit de recerca poden ser tant en català com en castellà o en anglès, han de tenir una extensió màxima de 315.000 caràcters (150 pàgines editades) i han de ser digitals i d’accés obert. A més, aquests llibres poden estar també en altres repositoris o plataformes cooperatives que agreguin els llibres electrònics del sistema universitari català (PELA). De tota manera, no es descarta que es puguin editar també en paper, sempre que la inversió, la logística, la distribució i la comercialització vagin a càrrec d´una empresa editorial i no suposin cap cost per a la UPF (que en tot cas hauria de ser assumit per projectes de recerca o per patrocinadors).

No està previst pagar drets d´autor.

La col·lecció té un comitè editorial format per vuit persones (una per cada UCA), que farà arribar les propostes de publicació a la direcció editorial i al consell assessor.

Sol·licitud de publicació a la col·lecció

Les propostes de publicació s’han de fer arribar, mitjançant el formulari corresponent i cal adjuntar-hi l’original, que ha de complir les normes de presentació d’originals de la UPF (normes d’estil, de presentació de fitxers, imatges, gràfics, etc.).

Un cop revisats els aspectes de presentació de l’original per part del personal de suport editorial, es remetrà la proposta al comitè editorial de la col·lecció per tal que valori si s’adequa a la col·lecció. En cas afirmatiu el comitè editorial proposarà els avaluadors que en faran l’avaluació d’experts, i aleshores el personal de suport editorial s’hi posarà en contacte i els farà arribar l’original perquè l’avaluïn.

En cas que el comitè editorial no accepti l’original, la direcció editorial ho notificarà a l’autor mitjançant resolució justificada.

Avaluació d’experts (peer review)

El procés de presentació i d’avaluació d’originals es regeix pels principis de rigor, transparència i garantia de l’anonimat de l’avaluació, i es desenvolupa mitjançant el procediment d’avaluació d’experts, o peer review. Els treballs han de ser originals i no han d´haver estat presentats per a la seva avaluació i publicació en altres sèries o col·leccions editorials, ni simultàniament ni amb anterioritat.

Els treballs presentats seran analitzats per avaluadors externs, d’acord amb criteris estrictes de qualitat científica. Correspon a la direcció editorial i al consell assessor emetre la decisió final a partir dels informes dels avaluadors i de la proposta del comitè editorial.

A partir dels informes d’avaluació externs emesos, s’actuarà de la manera següent:

 • L’emissió de dos informes favorables aconsella que es publiqui l’obra. En aquest cas, la direcció editorial en recomanarà la publicació, amb les modificacions menors que puguin suggerir els avaluadors.
 • Si les avaluacions proposen modificacions de millora, caldrà que aquestes siguin implementades en un termini raonable.
 • En cas que transcorregut un termini raonable l’obra continuï sense recollir les recomanacions dels informes, se’n desestimarà la publicació.
 • En cas de conflicte entre una avaluació favorable i una de desfavorable, es podrà sol·licitar un tercer informe d’avaluació.

Col·lecció Docència

La col·lecció Materials per a la Docència està pensada per a manuals, materials d’aproximació o de reflexió sobre un tema, reculls de textos o de dades, balanços bibliogràfics, casos, vídeos, etc. Es compon de vuit sèries diferents, de format idèntic però amb un disseny gràfic distintiu per a cadascuna de les sèries.

Les publicacions d’aquesta col·lecció poden ser tant en català com en castellà o en anglès, han de tenir una extensió màxima de 315.000 caràcters (150 pàgines editades) i en principi han de ser digitals i d’accés obert, si bé en determinats casos poden ser amb accés restringit per a la comunitat universitària. De tota manera, no es descarta que es puguin editar també en paper, sempre que la inversió, la logística, la distribució i la comercialització vagin a càrrec d’una empresa editorial i no suposin cap cost per a la UPF (que en tot cas hauria de ser assumit per projectes de recerca o per patrocinadors).

No està previst pagar drets d’autor.

La col·lecció té un comitè editorial format per vuit persones (una per cada UCA), que farà arribar les propostes de publicació a la direcció editorial i al consell assessor.

Sol·licitud de publicació a la col·lecció

Les propostes de publicació s’han de fer arribar, mitjançant el formulari corresponent i cal adjuntar-hi l’original, que ha de complir les normes de presentació d’originals de la UPF (normes d’estil, de presentació de fitxers, imatges, gràfics, etc.).

Un cop revisats els aspectes de presentació de l’original per part del personal de suport editorial, es remetrà la proposta al comitè editorial de la col·lecció per tal que valori si s’adequa a la col·lecció. En cas afirmatiu el comitè editorial proposarà els avaluadors que en faran l’avaluació d’experts, i aleshores el personal de suport editorial s’hi posarà en contacte i els farà arribar l’original perquè l’avaluïn.

En cas que el comitè editorial no accepti l’original, la direcció editorial ho notificarà a l’autor mitjançant resolució justificada.

Avaluació d’experts (peer review)

El procés de presentació i d’avaluació d’originals es regeix pels principis de rigor, transparència i garantia de l’anonimat de l’avaluació, i es desenvolupa mitjançant el procediment d’avaluació d’experts, o peer review. Els treballs han de ser originals i no han d´haver estat presentats per a la seva avaluació i publicació en altres sèries o col·leccions editorials, ni simultàniament ni amb anterioritat.

Els treballs presentats seran analitzats per avaluadors externs, d’acord amb criteris estrictes de qualitat científica. Correspon a la direcció editorial i al consell assessor emetre la decisió final a partir dels informes dels avaluadors i de la proposta del comitè editorial.

A partir dels informes d’avaluació externs emesos, s’actuarà de la manera següent:

 • L’emissió de dos informes favorables aconsella que es publiqui l’obra. En aquest cas, la direcció editorial en recomanarà la publicació, amb les modificacions menors que puguin suggerir els avaluadors.
 • Si les avaluacions proposen modificacions de millora, caldrà que aquestes siguin implementades en un termini raonable.
 • En cas que transcorregut un termini raonable l’obra continuï sense recollir les recomanacions dels informes, se’n desestimarà la publicació.
 • En cas de conflicte entre una avaluació favorable i una de desfavorable, es podrà sol·licitar un tercer informe d’avaluació.

Col·lecció Saber

La col·lecció Saber està pensada per a publicacions d’alta divulgació en llengua catalana. Es tracta d´una col·lecció tancada, amb els títols programats i encarregats a especialistes tant de la UPF com d’altres universitats. L’objectiu és que aquesta col·lecció esdevingui una eina efectiva de transferència del coneixement i que, alhora, contribueixi a projectar de manera significativa la UPF cap a la societat.

Les publicacions d’aquesta col·lecció han de tenir una extensió màxima de 225.000 caràcters (100 pàgines editades) i poder ser digitals i en paper.

La col·lecció Saber es compon de dues sèries diferents, de format idèntic però amb un disseny gràfic distintiu per a cadascuna de les sèries.

 1. La sèrie “Una breu introducció”, pensada per a síntesis breus, amb una redacció molt clara i atractiva, sobre qüestions essencials dels diversos àmbits del coneixement científic, des de temes clàssics fins a temes de gran actualitat, seguint la pauta de les col·leccions “Que sais-je?” (Presses Universitaires de France) o “A Short Introduction” (Oxford). Inicialment es farà una programació de deu títols, que s’aniran publicant a raó d’un mínim de tres per any.
 2. La sèrie “Planetary Wellbeing”, pensada per a obres que ofereixin una mirada àmplia i diversa, científica i humanista sobre temes relacionats amb el benestar planetari. Inicialment es farà una programació de deu títols, que s’aniran publicant a raó d’un mínim de tres per any. Caldria trobar finançament extern.

Les propostes s’han de vehicular a través de la direcció editorial de la col·lecció Assaig i del consell assessor.

En totes dues sèries l’edició i la distribució dels llibres, que seran venals, es faran a través d’una empresa editorial amb la qual s’hagi establert un acord. Els autors percebran els corresponents drets d’autor establerts en el contracte.

La publicació dels llibres anirà acompanyada de campanyes de llançament, i comportarà la producció de materials promocionals complementaris, com ara podcasts, vídeos, etc., que es publicaran en el portal d’UPF Coneixement.

Transcorregut un període de cinc anys des de la publicació del llibre en paper, es podrà publicar en format digital al repositori institucional i en accés obert i també, si és el cas, en plataformes cooperatives que agreguin els llibres electrònics del sistema universitari català (PELA). 

Col·lecció Assaig

La col·lecció Assaig –que, a diferència de la col·lecció Saber, és una col·lecció oberta– està pensada per a obres de reflexió sobre qüestions d’actualitat (científiques, econòmiques, polítiques, socials, culturals…).

Les publicacions d’aquesta col·lecció poden ser tant en català com en castellà, han de tenir una extensió màxima de 315.000 caràcters (150 pàgines editades) i s’editaran en format digital i/o en paper.

Llevat de casos excepcionals, no està previst pagar drets d´autor.

La col·lecció té un comitè editorial format per vuit persones (una per cada UCA), que farà arribar les propostes de publicació a la direcció editorial i al consell assessor.

Sol·licitud de publicació a la col·lecció

Les propostes de publicació s’han de fer arribar, mitjançant el formulari corresponent i cal adjuntar-hi l’original, que ha de complir les normes de presentació d’originals de la UPF (normes d’estil, de presentació de fitxers, imatges, gràfics, etc.).

Un cop revisats els aspectes de presentació de l’original per part del personal de suport editorial, es remetrà la proposta al comitè editorial de la col·lecció per tal que valori si s’adequa a la col·lecció. En cas afirmatiu el comitè editorial proposarà els avaluadors que en faran l’avaluació d’experts, i aleshores el personal de suport editorial s’hi posarà en contacte i els farà arribar l’original perquè l’avaluïn.

En cas que el comitè editorial no accepti l’original, la direcció editorial ho notificarà a l’autor mitjançant resolució justificada.

Avaluació d’experts (peer review):

El procés de presentació i d’avaluació d’originals es regeix pels principis de rigor, transparència i garantia de l’anonimat de l’avaluació, i es desenvolupa mitjançant el procediment d’avaluació d’experts, o peer review. Els treballs han de ser originals i no han d´haver estat presentats per a la seva avaluació i publicació en altres sèries o col·leccions editorials, ni simultàniament ni amb anterioritat.

Els treballs presentats seran analitzats per avaluadors externs, d’acord amb criteris estrictes de qualitat científica. Correspon a la direcció editorial i al consell assessor emetre la decisió final a partir dels informes dels avaluadors i de la proposta del comitè editorial.

A partir dels informes d’avaluació externs emesos, s’actuarà de la manera següent:

 • L’emissió de dos informes favorables aconsella que es publiqui l’obra. En aquest cas, la direcció editorial en recomanarà la publicació, amb les modificacions menors que puguin suggerir els avaluadors.
 • Si les avaluacions proposen modificacions de millora, caldrà que aquestes siguin implementades en un termini raonable.
 • En cas que transcorregut un termini raonable l’obra continuï sense recollir les recomanacions dels informes, se’n desestimarà la publicació.
 • En cas de conflicte entre una avaluació favorable i una de desfavorable, es podrà sol·licitar un tercer informe d’avaluació.