1. Presentació d'un text
 2. Estructura del volum
 3. Tipografia i signes de puntuació
 4. Números i quantitats
 5. Abreviacions
 6. Ús igualitari del llenguatge
 7. Citacions bibliogràfiques

Plantilla per presentar originals


1. Presentació d'un text

1.1. Format

En MSWord (o un altre programa editable).

1.2. Material gràfic

 • Les figures o els gràfics s’han de presentar en arxius TIFF o JPEG de manera independent (un per cada arxiu). Han de numerar-se correlativament en el mateix ordre en què apareixeran al text amb guarismes aràbics (Figura 1).
 • La qualitat de les il·lustracions no ha de ser inferior a 600 dpi per a reproduccions en blanc i negre; en color i grisos 300 dpi.
 • Les il·lustracions han d’anar acompanyades de peu o llegenda explicativa (en cursiva i sense punt final).
 • Si es proposa una figura obtinguda d'una altra publicació, s’ha de tenir el permís corresponent i adjuntar-lo al material lliurat.
 • S’ha d’indicar on s'ha d'inserir la il·lustració, o si la col·locació és indiferent.
 • Altres tipus de materials admesos: csv, mp4, avid.
 • Per a altres tipus de format: s’ha de consultar abans d’adjuntar-lo.

[Enllaç al formulari per fer arribar l’original]

1.3. Lletra, cos i separació entre línies

Times New Roman; cos de text 12; separació entre línies: un sol espai o espai senzill.

1.4. Paràgraf i sagnat

En podem utilitzar de dos tipus, però sense barrejar-los: 

 • El paràgraf modern: no duu cap tipus de sagnia; per canviar de paràgraf: cal deixar una línia en blanc entre un paràgraf i el següent.
 • El paràgraf ordinari: la primera línia apareix sagnada, o entrada cap a la dreta. No s'ha de deixar cap línia en blanc entre paràgraf i paràgraf.

1.5. Divisions d’un text: títols, subtítols i apartats

Per jerarquitzar els diversos elements d’una manera clara i coherent hem d’utilitzar els diversos recursos tipogràfics disponibles (cos de lletra, majúscules, versaletes, subratllat, cursiva, negreta...).

Un altre recurs és numerar els diversos apartats: amb xifres cardinals, ordinals o romanes seguides d'un punt. Atenció: el primer número ha de ser l'u, i no pas el zero:

TÍTOL DEL DOCUMENT 
1. TÍTOL D'APARTAT 
1.1. TÍTOL DE SUBAPARTAT 

a) Títol de subdivisió primera 
—Títol de subdivisió segona 

• Títol de subdivisió tercera

1.6. Citacions

Les citacions de menys de quatre línies han d'anar entre cometes i en rodona, formant part del cos del text.

Les citacions extenses, de més de quatre línies, s'han de sagnar respecte del marge esquerre; el text anirà sense cometes i es reduirà a cos 11.

1.7. Notes, advertiments i remissions al peu

Han d’anar a peu de pàgina; no al final del document. Han d’anar després del signe de puntuació (xxx,1), en rodona i entre parèntesis.

Els números aràbics de les notes s’escriuen en el cos normal del text seguits d’un punt:

1. (...)
2. (...)
3. (...)

2. Estructura del volum

 • Dedicatòria/Agraïments

 • Presentació

 • Pròleg

 • Índex

 • Introducció

 • Capítols

 • Bibliografia

 • Apèndixs/Annexos

 • Material gràfic

3. Tipografia i signes de puntuació

3.1. Cursiva

Bàsicament per a: publicacions de tota mena, produccions artístiques, llatinismes i estrangerismes, peus d’il·lustracions, noms científics i d’animals.

3.2. Cometes

Com a norma general, hem d’utilitzar les cometes altes ("xxx"), i quan hi hagi cometes dins de cometes, en segon lloc, les cometes simples (‘xxx’).

3.3. Versaletes

Bàsicament per a: les xifres romanes dels segles; per als volums, capítols, seccions…; per escriure els títols de publicacions que se citen a elles mateixes.

3.4. Guions

Hem de fer servir el guió llarg (—) per a enumeracions, taules i diàlegs (guió d'obertura) i en incisos (guions d'obertura i de tancament).

Hem de fer servir el guió mitjà (–) per a les fórmules (45 – 5 = 40) i en els casos que acompanya xifres, unit per l’esquerra a una quantitat (–2, –20 ºC).

3.5. Signes admiració i d’interrogació

El hem d'escriure només al final, immediatament després del caràcter precedent, i el seu punt serveix alhora de punt final.

4. Números i quantitats

 • Dècades: en lletra i singular (dècada dels noranta)
 • Els cursos acadèmics i altres períodes: amb xifres. Es recomana de no abreujar la segona part de la correlació per evitar possibles confusions (el curs 2013-2014).
 • Dates abreujades: amb guionets (15-7-1995; 3-12-1989).

5. Abreviacions

Les que apareixen més sovint en les referències i citacions bibliogràfiques: ed., pàg. i vol. Vegeu l’apèndix del Llibre d’estil de la UPF.

6. Ús igualitari del llenguatge

Els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra estableixen, amb caràcter general, que la Universitat ha d'assegurar un ús no sexista del llenguatge en les seves comunicacions i publicacions (article 76). Per tal de donar-hi compliment, podeu consultar: Llibre d’estil de la UPF i Recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge.

7. Citacions bibliogràfiques

Per elaborar la bibliografia i les citacions dins del text, cal utilitzar l’estil MLA, que desenvolupa els noms de pila, característica que contribueix a visibilitzar el gènere de les autores i dels autors.