Per presentar originals per a la publicació a les col·leccions de UPF Knowledge cal presentar la informació següent a través del formulari:

 • Autor
  • Cognom 1
  • Cognom 2
  • Nom
  • DNI
  • UCA
  • Adreça electrònica
  • Telèfon de contacte
 • Coautor (si n'hi ha, indicar les mateixes dades que l'autor i el % de participació de l'obra)
 • Publicació
  • Títol
  • Col·lecció on vol publicar
  • Resum de l’obra (màxim 200 paraules)
  • Interès social, científic, tècnic, etc. i possible repercussió de l’obra (màxim 200 paraules)
  • Fonts de finançament
  • Observacions o notes

 

 

El/la professor/a signant, autor/a de l’obra que es detalla, certifica que el text i els materials presentats tenen caràcter inèdit i, considerant que compleix els requisits exigits per la Universitat Pompeu Fabra, sol·licita la publicació de l’obra.

Els originals s’han de presentar seguint les indicacions de Com presentar els orginals

Si teniu algun dubte sobre el formulari podeu adreçar la consulta a [email protected] 

Protecció de dades personals
D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, resumim la nostra informació de protecció de dades:
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.(+34) 935 422 000.
Finalitat: gestionar la publicació d’obres per part de la Universitat Pompeu Fabra. Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat i per determinar les possibles responsabilitats derivades. Serà d’aplicació allò que disposi la normativa d’arxius i documentació.
Legitimació: Execució d’un contracte o per l’execució de mesures precontractuals (el contracte d’edició)
Destinataris: la Universitat Pompeu Fabra i proveïdors de serveis prèvia signatura de contractes de prestació de serveis que preserven la privacitat. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits previstos per la llei.