Resum del projecte

Al segle XXI, gràcies als mitjans de transport i a les noves tecnologies, les persones i la informació viatgen a una velocitat vertiginosa i, malgrat això, el nostre coneixement d'altres cultures, com per exemple les asiàtiques, segueix sent tan parcial o distorsionat que fa necessària la investigació sistemàtica i comprensiva dels seus aspectes fonamentals. En el cas del Japó en concret, l'estudi acadèmic, especialment al nostre país, s'ha centrat en els aspectes històrics, polítics i, sobretot, econòmics i artístics, mentre que la seva història intel·lectual amb prou feines ha estat analitzada. La nostra imatge del Japó -i d'ella dependrà en bona mesura el tipus de relacions que establim entre les dues cultures- no deixarà de ser superficial si no comprenem les idees, les creences i les mentalitats que hi ha sota les actituds dels nostres contemporanis. D'altra banda, l'estudi de la filosofia japonesa es demostra capaç de retornar una imatge especular de nosaltres mateixos, fet que ens brinda una ocasió òptima per reflexionar sobre les nostres pròpies pressuposicions bàsiques, alhora que aquesta reflexió comporta una obertura de les fronteres tradicionals del diàleg filosòfic des d'un nou horitzó intercultural.

Aquestes són les raons per les quals aquest projecte proposa determinar, a partir d'un estudi textual detallat i des d'una doble perspectiva sincrònica i diacrònica, quins són els problemes fonamentals plantejats pels representants més autoritzats dels diferents corrents de pensament japonès i amb això valorar quines són les seves principals aportacions a la història de les idees. L'estudi comprendrà tres àrees: textual, temàtica i lèxica. Des d'una perspectiva històrica o cronològica, examinarà les diverses tradicions: la budista, la confuciana, la sintoista, la filosofia acadèmica moderna i contemporània, i des d'una perspectiva diacrònica, analitzarà diverses temàtiques transversals: estètica, cultura, gènere i identitat, el pensament bushidō i la bioètica. Els investigadors, formats en diferents disciplines humanístiques i coneixedors de la llengua xinesa i japonesa, disposaran les eines que proporcionen la filosofia i la filologia al servei de la selecció de textos i la comprensió del seu sentit, i també faran una reflexió sobre el llenguatge que utilitzen per tal de contribuir a unificar criteris i a fixar un vocabulari tècnic adequat per a l'espanyol actual.

Així, els objectius principals d'aquest projecte són cinc: 1) determinar els textos, els temes i els termes tècnics fonamentals de les diferents tradicions de pensament japonès així com el seu desenvolupament en la modernitat; 2) aquesta selecció proporcionarà els materials bàsics i el vocabulari específic necessari per establir les bases de l'ensenyament i les futures línies de recerca per tal de: 3) crear xarxes de transferència d'aquest tipus de coneixement entre els especialistes i, en general, entre la comunitat científica hispanoparlant; 4) consolidar la filosofia japonesa com una disciplina acadèmica, i 5) aportar un nou concepte de filosofia des d'una perspectiva cultural més àmplia, en la qual s'inscriguin al costat de tradicions asiàtiques millor conegudes com les de l'Índia i la Xina, les del Japó, l'estudi de les quals es fa cada vegada més necessari, atès el paper que exerceix el país en l'escena internacional i l'impacte de la cultura popular japonesa en l'imaginari juvenil, i donats els escassos estudis que des d'un coneixement sòlid de la tradició puguin aclarir les seves transformacions més recents.

Entitat finançadora: Direcció General d'Investigació Científica i Tècnica. Ministeri d'Economia i Competitivitat.
Des del gener del 2013 fins al desembre del 2015.
Referència: FFI2012-36210.
Investigadora principal: Bouso García, Raquel.
Equip d'investigadors: Galvany Larrouquere, Albert.
Altres investigadors: Falero Folgoso, Alfonso (Universitat de Salamanca); Heisig, James (Universitat de Nanzan, Nagoia, Japó); Takagi Takanashi, Kayoko (Universitat Autònoma de Madrid); Bárcenas Pardo, Alejandro (Universitat Estatal de Texas); Yusa, Michiko (Universitat de Washington Occidental).