Resum
El Primitivisme és una dels vessants constitutius de l'art modern, encara que la seva importància no ha estat suficientment considerada. El present projecte es proposa investigar la reelaboració del "primitiu" que es realitza en l'art modern, començant en el segle XIX i accentuant-se de manera radical amb els moviments d'avantguarda del segle XX.

Són molt pocs els moviments artístics del segle XX que hagin escapat a aquesta influència, i la seva referència al "primitiu" és un element de definició estilística en si mateixa i de crítica de la pròpia tradició europea, fonamentada en la teoria clàssic-naturalista de l'art. Al llarg de l'època contemporània el primitivisme ha passat per diverses fases:
a) una influència formal en els artistes de principis del segle XX, referint-se als objectes d'art primitiu, per la seva realització d'un llenguatge formal no mimètic, sintètic i abstracte;
b) un interès en la presència del mite i el ritu en la seva relació amb l'art, el somni i l'inconscient, fonamentalment a partir del surrealisme i dels moviments posteriors nodrits de la seva influència i
c) un interès per la societat primitiva, en la seva organització social i en les seves formes de pensament, a partir dels anys 1970 i fins als nostres dies, expressat en la formulació de noves formes artístiques com el happening, performances, body-art i land art.

El present treball persegueix també analitzar diversos aspectes de l'art i de la cultura visual europea relacionats amb l'estètica d'arts no occidentals, atenent a qüestions teòriques i a problemes d'interpretació més amplis. Plantejar qüestions sobre investigació i metodologia històrica, així com sobre la categoria de "art" per a poder llavors presentar diferents propostes i mètodes representatius del debat històric-artístic contemporani sobre primitivisme i art modern. Si la presència del primitivisme com element determinant en la formulació de la modernitat artística està poc estudiat en l'art europeu i nord-americà en general, en el cas d'Espanya aquest punt de vista és gairebé inexistent, a pesar d'haver una gran quantitat d'artistes la relació de les quals amb el primitiu és explícita, assumida i evident, tant en els seus escrits teòrics com en la seva obra artística.

Aquest projecte també pretén contribuir al coneixement profund i rigorós de l'obra i la proposta estètica dels principals artistes espanyols influenciats i inspirats per l'art i la cultura primitiva, proporcionant per a aquest estudi instruments crítics i teòrics actualitzats i adequats a la situació de la reflexió historiogràfica i estètica presents.

En l'àmbit internacional és un tema que ocupa cada vegada major espai en la bibliografia especialitzada, i que ha rebut un gran impuls a partir de la recent inauguració del Musée du Quai Branly i de les exposicions que en ell han començat a portar-se a terme . La present investigació té la seva base disciplinària fonamental en la història i la teoria de l'art, però el seu caràcter és interdisciplinari en el sentit que li interessa una comprensió dels fenòmens estètics constitutius de l'Art Occidental a partir no únicament d'un historicisme artístic sinó també, i sobretot, de la seva imbricació estètica, cultural, social, filosòfica i política. La investigació incumbeix, conseqüentment, també a la Filosofia, la Història de les Idees i els Estudis Culturals, i fins i tot vincula uns estudis de tipus humanístic amb uns altres de ciències socials com l'Antropologia Cultural, la Etnografía dels pobles primitius i la Història del colonialisme manté una estreta vinculació amb els tres projectes anteriors subvencionats pel MEC, que la seva temàtica era la conceptuación de l'art primitiu, en la mesura que per al profund coneixement del primitivisme és necessari, en primer lloc, conèixer l'art primitiu al com està directament referit i les complexes relacions establertes entre les produccions dels pobles primitius i els artistes occidentals. En aquest sentit recull i continua la trajectòria d'investigació del Centre Investigador en Art Primitiu, un nucli d'investigació especialitzat en art primitiu i primitivisme, que posseïx un centre de documentació bastant actualitzat i complet i que respon a una nova línia d'investigació oberta en la universitat espanyola.

Equip investigador: Ocampo Siquier, Estela (investigadora principal); Valverde Zaragoza, M. Isabel; Muñoz Torreblanca, Marina; Antón Martí, Marta; Bosch Darné, Roser; Caputo Jaffe, Alessandra.
Entitat finançadora: Direcció General de Recerca. Ministeri de Ciència i Tecnologia
Durada del projecte: des de l'octubre del 2007 fins al setembre del 2010
Referència: HUM2007-60059