Resum
L'objectiu d'aquest treball és aprofundir en l'estudi de les relacions culturals anglocatalanes mitjançant l'anàlisi dels escrits de viatges sobre les terres de parla catalana publicats per escriptores britàniques dels segles XIX i XX. La nostra proposta consisteix a fer recerca per tal d'elaborar una bibliografia anotada dels escrits d'aquestes viatgeres fins ara molt poc investigades i, en la majoria de casos, pràcticament desconegudes, per tal de poder-ne editar una antologia dels escrits més representatius. Fins ara la literatura de viatges britànica sobre les terres de parla catalana ha estat poc investigada i sovint inclosa en estudis de caire general sobre viatgers a Espanya o dins de reculls de textos conjuntament amb viatgers d'altres tradicions literàries (Guilera 1960; Robertson 1988; Fiol 1990, 1992; Abrams 2005). A més a més, la poca recerca que s'ha produït sobre aquest tema sovint s'ha adreçat a l'estudi de viatgers concrets (Ribbans 1955; Berga 1991) i en qualsevol cas sempre ha tendit a prioritzar els escriptors tot deixant de banda els textos publicats per les viatgeres. Especificament, doncs, la nostra proposta consisteix a realitzar un estudi de la visió britànica dels territoris catalanoparlants en un gènere concret, la literatura de viatges, i des d'una perspectiva de gènere.

Entitat finançadora: Comissió Executiva d' Ajuts de Recerca. Generalitat de Catalunya.
Durada: des del juny del 2007 fins al setembre del 2008
Referència: 2007PBR21
Investigador principal: Gifra Adroher, Pere
Equip d'investigadors: Berga Bagué, Miquel, i Youngs, Timothy David