Resum
Una part no menyspreable ni marginal dels escrits de Manuel Sacristán, un dels filòsofs i científics socials espanyols més importants del segle passat, encara està sense publicar o roman inèdita. Es tracta d'un material molt variat que engloba no només correspondència amb autors d'importància decisiva en la recent cultura contemporània com Sánchez Mazas, Ferrater Mora, Gyorgÿ Lukács, Sánchez Ferlosio, Rosa Rossi, Agnes Heller, Wolfgang Harich, Emilio Lledó o Víctor Sánchez de Zavala, entre d'altres, sinó projectes, alguns d'ells pràcticament finalitzats, d'articles, llibres o treballs sobre assumptes de lògica, gnoselogia o historia de la filosofia, a més de minucioses i penetrants notes sobre assaigs centrals de l'epistemologia analítica i de diverses conferències inèdites, d'alguns seminaris dictats en escoles d'estiu de Barcelona, de les seves classes de metodologia de les ciències socials de 1981-82 i 1983-84, així com dels cursos de doctorat impartits a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic el 1983 i a la Universitat de Barcelona el 1985.

Per una altra banda, donada la desvinculació forçada de Sacristán de la universitat barcelonesa durant més d'una dècada, el seu treball de traductor va comportar no només una important tasca socràtica de divulgació d'alguns dels assaigs més importants dels anys seixanta i setanta, sinó que va implicar una tenaç i inoblidable tasca de presentació i anotació d'allò traduït, així com una vessant no menor de col·laboració en interessants treballs editorials (ressenyes, discussions filològiques d'interès, direcció de diferents col·leccions temàtica o ideològicament plurals, etc). Part substancial d'aquest material roman igualment inèdit.

Encara més, per les especials i singulars característiques del fer filosòfic de l'autor i de la seva decisiva intervenció en el moviment democràtic antifranquista, part dels seus escrits estan avui en dia dispersos en revistes de molt difícil localització, en l'Arxiu Nacional de Catalunya i entre els papers de les organitzacions polítiques i culturals de les quals Sacristán va formar part.

Part substancial d'aquest material roman encara avui sense inventariar, sense classificar i sense haver estat objecte de l'apropiat tractament documental. Existeixen per aquest motiu importants dificultats per a la seva consulta per part dels potencials estudiosos de la vida i obra d'un dels més penetrants intel·lectuals espanyols de la passada centúria, dificultant l'anàlisi i la divulgació rigorosa del seu pensament entre les noves generacions acadèmiques i entre sectors interessats de la ciutadania en general.

Per tot això, partint de la necessitat que no s'oblidi una obra d'aquesta importància, aquest projecte apunta als següents objectius generals:

1. la recopilació exhaustiva de qualsevol tipus de document existent de i sobre Manuel Sacristán en qualsevol suport documental o format
2. L'inventariat, la catalogació, la classificació i l'ordenació de tots els materials obtinguts.
3. La difusió dels materials a través dels catàlegs, web, etc. a la comunitat universitària i a la societat

la culminació d'aquest projecte no només faria justícia a l'important llegat i significació d'un dels filòsofs espanyols més importants del segle XX, sinó que contribuiria al coneixement, nacional i internacional, de la seva filosofia, de les seves aportacions científiques i dels seu ampli i plural pensament.

Entitat finançadora: Direcció General de Recerca. Ministeri de Ciència i Tecnologia
Durada: des del desembre del 2003 fins al desembre del 2006
Referència: BFF2003-08014
Investigador principal: Fernández Buey, Francisco
Equip d'investigadors: Fontana Lázaro, Josep; Guiu Paya, Jordi; Garreta Gambús, Mar; Ibañez Jofre, Xavier; López Arnal, Salvador (UNED); Domingo Curto, Albert (IES Consell de Cent); Calatayud Cros, Liduvina (Comitè de Solidaritat EZLN); Ríos Vidal, Víctor (Fundació Emiliano Zapata), i Muntaner Bonet, Carles (Univesitat de Maryland, EUA).