Resum
El projecte te com a objectiu explorar el pensament de Wittgenstein des de les dimensions de l'ètica i de la religió. Si bé l'ètica està present a tota l'obra de Wittgenstein d'una manera explícita ja des de les primeres formulacions del Tractatus Logico-Philosophicus i és objecte de la pròpia reflexió wittgensteniana en moltes ocasions, la seva dimensió religiosa sembla quedar una mica més a la penombra. Malgrat tot, els seus comentaris a la Rama dorada de Frazer, així com la biografia intel·lectual d'un dels seus deixebles més propers, Rush Rhees, i els seus escrits sobre el punt de vista religiós de Wittgenstein publicats per Norman Malcolm, ha donat origen a tota una sèrie de noves interpretacions del seu pensament, sobretot en l'àmbit nord-americà, que reforcen la idea de veure en Wittgenstein una poderosa personalitat religiosa que emana i dimana en tota la seva obra. Si es pot considerar el pensament de Wittgenstein d'un rabiosa contemporaneïtat, no ho és menys la seva ètica i la religiositat que dimana de la seva persona. Wittgenstein concep aquestes tres dimensions del seu ésser històric en una tensa però travada unitat. A desbrocar aquesta unitat, començant pel rastreig textual i la seva compilació, es dirigeixen els esforços del grup investigador.
El desig és que la feina realitzada surti a la llum en forma d'un Diccionario o Compendio filosófico, en el que quedi recollida, d'una manera crítica i textualment justificada, la poliforme personalitat de Ludwig Wittgenstein, l'home i el filòsof.

Equip investigador: Trías Sagnier, Eugenio (investigador principal); Rodriguez Tous, Juan A.; Bordes, Montserrat; Attala, Daniel, i Pérez-Borbujo Álvarez, Fernando.
Entidad finançadora: DGES-PB98-1069
Durada: des de l'octubre de 1999 fins a l'octubre de 2002