La UPF participa activament en diverses convocatòries de projectes de cooperació docent i acadèmica de la Comissió Europea, destacant els projectes d'innovació docent o desenvolupament curricular. 

La UCA d'ETIC ha estat la més activa en aquest àmbit en els últims anys, coordinant projectes finançats en el marc de la convocatòria de l'Acció Clau 2 del Programa Erasmus+: Aliances Estratègiques