Un cop identificada la idea de negoci ha de concretar-se en una proposta de valor i el següent pas serà contrastar-la per veure si es tracta d'una oportunitat de negoci. Caldrà també analitzar el model de negoci. El model de negoci és una manera de reflectir l'estratègia de la companyia i no només la manera de generar ingressos.
 
Actualment se segueix la filosofia del Lean Manufacturing (desenvolupat àmpliament per Eric Ries en el seu llibre "El mètode Lean Startup") que consisteix en eliminar processos, tasques i pràctiques que no siguin imprescindibles per millorar, optimitzar i oferir solucions més eficients als clients. 
 
Per a la contrastació del model de negoci aconsellem utilitzar el Canvas Business Model d'Alexander Osterwalder. Segons el mateix autor "Un model de negoci és una eina conceptual que, mitjançant un conjunt d'elements i les seves relacions, permet expressar la lògica mitjançant la qual una companyia intenta guanyar diners generant i oferint valor a un o diversos segments de clients, l'arquitectura de l'empresa, la seva xarxa d'aliats per crear, mercadejar i lliurar aquest valor, i el capital relacional per generar fonts d'ingressos rendibles i sostenibles".
 

Un cop s'ha contrastat el model de negoci, provat el producte en el mercat i amb uns primers resultats favorables es pot passar a la redacció del Pla d'Empresa amb l'objectiu de presentar el projecte a terceres persones com poden ser inversors, incubadores o administració pública. 

Elaboració del Pla d'Empresa Elaboració del Pla d'Empresa

 

 

El Pla d'Empresa és una eina indispensable per a la creació d'una empresa. Explica de forma descriptiva el funcionament de l'empresa, recollint aquells aspectes relacionats amb ella en un període temporal entorn els 3 i 5 anys. El Pla d'Empresa ajuda als emprenedors a definir i concretar la seva idea de negoci, i possibilita comprovar-ne la seva viabilitat. També és la carta de presentació de la futura empresa i serà útil per a captar recolzament i finançament tant públic com privat.

 

Transferència de coneixement Transferència de coneixement

La universitat com a propietària del coneixement o tecnologia, en cedeix l'ús a canvi d'una contraprestació per part de la nova empresa creada (pagament únic, percentatge sobre vendes, etc.), podent-se reservar determinades facultats que garanteixin un ús efectiu del coneixement o tecnologia transferit. Una alternativa pot ser establir com a contraprestació la possibilitat que la universitat, directament o a través d'una entitat vinculada, pugui formar part del capital social de l'Spin Off. Això implica una major visibilitat de la universitat en l'empresa que pot comportar una millor imatge i valoració del projecte empresarial al mercat.

Podeu trobar més informació a l' apartat de contractes i llicències.

Potser també t'interessa... Potser també t'interessa...