La UPF pot subscriure contractes amb entitats públiques i privades que vulguin col·laborar amb els professors i investigadors de la universitat. Les activitats objecte d'aquests contractes poden ser diverses:

  • Contractes de recerca i desenvolupament
  • Estudis, dictàmens o serveis d'assessorament
  • Convenis específics de col·laboració o acords marc d'abast general.

Contracte d'R+D 

Realització per part de la universitat d'un projecte de recerca a petició d'una empresa o organisme públic. El projecte es realitza en base a uns objectius, amb un pla de treball i amb unes condiciones econòmiques determinades.

Contracte de Consultoria i Assistència

Emissió d'un assessorament, opinió o diagnòstic per part d'un investigador o grup de recerca especialitzat en la matèria objecte del contracte.

Acord Marc

Declaració d'intencions per a col·laboracions futures, on s'estableixen les condicions generals de cooperació. No impliquen compromís ni contraprestacions econòmiques i les activitats concretes hauran de ser objecte de convenis específics.

Conveni de col·laboració

Sota  aquesta forma es poden regular diferents tipus de col·laboració, entre els quals es troben els acords específics derivats d'una acord marc. Sovint se subscriuen entre universitats i altres entitats públiques.

Acord de confidencialitat

Model de suport per a regular la confidencialitat en l'intercanvi d'informació normalment de forma prèvia a la signatura del contracte. 

Documents Documents

Disposem de models dels següents tipus de documents:

  • Contracte de recerca
  • Acord marc
  • Conveni de col·laboració
  • Contracte consultoria
  • Comanda/Pressupost
  • Excel càlcul pressupost

FAQ FAQ

Consulteu les preguntes més freqüents aquí.