Vés enrere Las categorías verbo y adverbio en el DAELE (Diccionario de aprendizaje del español como lengua extranjera)

Las categorías verbo y adverbio en el DAELE (Diccionario de aprendizaje del español como lengua extranjera)

Las categorías verbo y adverbio en el DAELE (Diccionario de aprendizaje del español como lengua extranjera)
IP: Paz Battaner. HUM2006-06982/FILO.

La part del DAELE desenvolupada pot ser consultada a la xarxa. El tractament dels verbs pot seguir desenvolupant-se gràcies a la subvenció rebuda per la Fundación Comillas.

La recerca en lexicografia representa relacionar a) qüestions concretes i pràctiques que exigeixen els recursos coneguts com a diccionaris amb b) la teoria lingüística que enfoqui les qüestions de les unitats lèxiques i també amb c) la descripció de les llengües que siguin objecte dels diccionaris. El projecte s'ha desenvolupat en aquests tres camps. L'objectiu general amb el que el projecte es va presentar en la convocatòria del 2006 era desenvolupar un nucli conceptual i metodològic d'un diccionari d'aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangera (DAELE) en les categories lèxiques del verb i l'adverbi, principalment. La decisió per començar el projecte es fonamentava en el nivell de desenvolupament de la lexicografia a Espanya. Sembla raonable plantejar una investigació orientada cap a la millora d'aquests productes lexicogràfics, que portés a resultats lexicogràfics concrets.

Etapes i resultats en el desenvolupament del projecte:

 • Posada al dia en els estudis fonamentals sobre el verb en lingüística general
 • Establiment del lemari verbal i l'organització del seu tractament en grups afins
 • Recollida d'errors en l'ús de verbs
 • Establiment de la fitxa de verbs a la base de dades
 • Elecció del tipus de definició: definició natural
 • Format de presentació de la informació en pantalla o pantalles
 • Estadi actual del desenvolupament de la redacció a data 31 de desembre 2009:
  • Desenvolupament de la redacció en grups verbals per afinitat semàntica: disminuir/aumentar, abrir/cerrar, llenar/vaciar, sentir, decir/hablar, levantar/bajar, romper
  • Estudi de verbs organitzadors del discurs escrit acadèmic: existir, aparecer, ocurrir, suceder, resultar, distinguir, diferenciar, causar, concluir, comparar, contrastar, destacar, mostrar
  • Estudi en detall dels verbs d'alta freqüència: Hacer, dar, tener, poner
  • Estudi contrastiu de verbs de coneixement: Saber, conocer, entender
  • Estudi de formes verbals categoritzades com a partícules catafòriques: Oye, mira, venga i les seves sèries morfològiques flexives

En el marc dels objectius assolits els més rellevants són:

a) El tractament de la definició verbal fet des de la interpretació de la subespecificació semàntica, coincident amb Pustejovsky 1995, en transposició a la lexicografia convencional.

b) La recollida de la combinatòria associada a verbs d'alta freqüència en funció de l'estructura argumental i de les alternances.

c) La caracterització de verbs que estructuren discurs escrit formal, aplicable a l'ensenyament de l'espanyol amb finalitats específiques.

Investigadors principals

Dra. Paz Battaner
Finançat pel Ministeri d'Educació i Cultura (HUM2006-06982/FILO)