Vés enrere La gramática de los sustantivos en los diccionarios bilingües y de aprendizaje

La gramática de los sustantivos en los diccionarios bilingües y de aprendizaje

La gramática de los sustantivos en los diccionarios bilingües y de aprendizaje
IP: Janet DeCesaris. BFF2003-08043.

Aquest projecte ha buscat millorar la representació lexicogràfica dels substantius als diccionaris d'aprenentatge i als diccionaris bilingües, això és, de les obres lexicogràfiques usades majoritàriament en contextos d'aprenentatge. La investigació s'ha centrat en els trets gramaticals de pluralitat i comptabilitat en català, espanyol i anglès, amb la convicció que una anàlisi contrastiva entre aquestes tres llengües del comportament sintàctic i semàntic dels substantius amb relació en aquests trets podia aportar nova llum al tractament d'una diferència gramatical que inclou una gran complexitat, atès que les llengües confrontades categoritzen de manera molt divergent la noció semàntica i gramatical de la comptabilitat. En aquest sentit, els estudis sobre semàntica lèxica que més recentment han tractat aquest tema aporten uns resultats difícils de traslladar de forma automàtica a la confecció de diccionaris en contextos d'aprenentatge, atès que, per una banda, s'han centrat majoritàriament en l'estudi de l'anglès, però han desatès en general altres llengües com ara l'espanyol i el català. Per altra banda, s'han aproximat al problema des d'un punt de vista filosòfic, la qual cosa comporta nocions i coneixements especialitzats massa complexos per a un diccionari concebut com a eina de consulta per a aprenents de llengua. Atesa la seva orientació eminentment lexicogràfica i aplicada, i no merament descriptiva, aquest projecte ha incidit no només en la caracterització lingüística de la comptabilitat als substantius, sinó també en l'estudi de les diferents exigències que s'han de donar en l'entrada de diccionari als acotadors dels noms de matèria de l'anglès i de l'espanyol.

Resultats de l'estudi:

  1. Anàlisi contrastiva de les diferents maneres de codificar la comptabilitat en espanyol, català i anglès. Aquestes diferències afecten la incidència que el tret de comptabilitat té en la gramàtica de cada llengua, però també als substantius que en les tres llengües tenen accepcions comptables i de massa. Atès que la diferència comptable /no comptable és un tret fonamentalment gramatical, i no exclusivament semàntic, s'observa que, de fet, cada llengua estableix classes de noms diferents amb relació a les seves preferències de comptabilitat (Lanunci 1952).
  2. Proposta de representació lexicogràfica de la informació gramatical associada al tret comptable / no comptable. Atesa la complexitat intrínseca del problema abordat, s'opta per la conveniència de codificar la informació gramatical en capes, la qual cosa permet diversos nivells d'aprofundiment en la consulta. És a dir, en funció del nivell de coneixements lingüístics de l'usuari, es requereix un grau diferent de complexitat en la presentació de la informació gramatical. Per això, part de la complexitat de dissenyar la interfície de consulta rau en el fet de determinar la informació que és imprescindible per a tots els usuaris i la informació que és més adequada per a usuaris avançats.
  3. Elaboració d'una base de dades relacional per als noms de matèria anglès-espanyol, espanyol-anglès. En el disseny de la base de dades s'ha buscat que la informació permeti nivells de consulta diferents, en funció de les necessitats de l'usuari, així com que aquests nivells estiguin relacionats per a cada llengua i entre les dues llengües. La base de dades s'ha implementat en Microsoft Access, un programa informàtic versàtil que permet la conversió a altres formats amb facilitat.

Investigadors principals

Dra. Janet DeCesaris
Finançat pel Ministeri d'Educació i Cultura (BFF2003-08043)