CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales De España)

Prova elaborada per l'Institut Cervantes, avalua, per mitjà de diferents tasques, el coneixement de la Constitució i de la realitat social i cultural espanyoles, és un dels requisits establerts en les lleis per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola.

 

DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)

Els diplomes d'espanyol DELE són títols oficials acreditatius del grau de competència i domini de l'idioma espanyol, que avalua les competències lingüístiques en llengua espanyola i que atorga l'Institut Cervantes en nom del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports d'Espanya.