El portal de la recerca de Catalunya té per finalitat visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya d'investigadors, publicacions, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació.