Vés enrere HUMA-2023-TSR12 Tècnic Suport de la Recerca: Environmental Archaeology Laboratory Technician

HUMA-2023-TSR12 Tècnic Suport de la Recerca: Environmental Archaeology Laboratory Technician

Data de publicació al web:
 16 novembre 2023

Dedicació: Temps complet

Perfil: Tècnic Suport de la Recerca

Nombre de places: 1

Termini de presentació de sol·licituds: El termini s'inicia el 17 de novembre fins al 5 de desembre del 2023

Per prendre part en aquesta convocatòria, es presentaran les candidatures a través de la Plataforma Interfolio.

Per consultes relacionades, adreceu-vos a [email protected]

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos

 7 desembre 2023

Aquesta llista esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap al·legació.

Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos

 13 desembre 2023

Per esmenar, envieu la documentació a [email protected]

Publicació proposta de provisió

 22 de desembre 2023

Contra la proposta de provisió de la Comissió de Selecció, els interessats poden presentar reclamacions a l’adreça de correu electrònic [email protected] en el termini de 3 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta proposta a la web de la Universitat Pompeu Fabra.