CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER AL COFINANÇAMENT D’ACTIVITATS DE RECERCA - CAR 2021

Acord de la Comissió de Recerca del Departament d’Humanitats de 28 de juny del 2021

1.Objecte

 1. Atorgar ajuts per cofinançar l'organització de congressos, simposis, cicles de conferències, jornades, tallers i seminaris d’especial rellevància científica, social i humanística organitzades per l'Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) d’Humanitats.
 2. Resten excloses de cofinançament totes aquelles altres accions no esmentades de manera explícita en aquestes bases.

Aquesta convocatòria s'acull als principis del Codi ètic  de la Universitat Pompeu Fabra (aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020).

 

2.Pressupost del programa

El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 20.000 euros.

 

3.Beneficiaris i requisits de participació

3.1. Els investigadors de l'UCA d’Humanitats que siguin doctors i membres d'un grup o projecte de recerca de la UPF o d'una altra institució de recerca. En aquest darrer cas, caldrà acreditar la vinculació amb un document oficial.

3.2. L’actuació objecte de la sol·licitud ha de disposar o ha d’haver sol·licitat cofinançament extern per via de convocatòries competitives (programes estatals, ajuts autonòmics, programes europeus, programes internacionals, organismes externs). Totes les sol·licituds han d’acreditar disposar de cofinançament extern.

3.3. La direcció de l'UCA d’Humanitats podrà expedir cartes genèriques de predisposició al cofinançament prèviament a l’obertura de la convocatòria, a fi i efecte que els membres de l'UCA puguin acudir a convocatòries externes. No obstant això, aquestes cartes de predisposició no obliguen en cap cas ni la direcció de l'UCA ni la Comissió de Recerca a l’hora de resoldre una determinada sol·licitud presentada a la convocatòria.

3.4 Cada investigador només podrà presentar una sol·licitud.

 

4.Període d’execució

Les activitats susceptibles de rebre ajuts s’hauran de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2021. En el cas que l’activitat cofinançada pateixi una modificació del calendari previst que suposi un endarreriment a l’any natural següent, l’ajut quedarà anul·lat i haurà de sol·licitar-se de nou en la següent convocatòria.

 

5.Quantia i despeses finançables

Els ajuts s’han de destinar exclusivament a sufragar totalment o parcialment les despeses següents:

Conceptes finançables

Imports màxims

Transport

Classe turista

Allotjament

(No s’acceptaran rebuts de plataformes com Airbnb o similars)

100€ persona/dia

Manutenció (dinar + sopar)

38€ persona/dia

Àpat protocol·lari

25€ persona/dia

Pausa-cafè

8€ persona/dia. Màxim 2 pauses-cafè

Traducció de cartells i tríptics de l’activitat

250€

 • Només es finançarà un àpat protocol·lari per activitat (exclusivament a organitzadors i ponents).
 • Només s’acceptaran despeses d’allotjament i manutenció d’un dia abans i d'un dia després de l’activitat. 

 

Resten EXCLOSOS:

 • Abonaments en concepte d’honoraris o retribució per conferència o ponència.
 • Abonaments en concepte de dietes a membres de l'UCA d’Humanitats.
 • Abonaments per qualsevol concepte o servei que pugui realitzar a cost zero el personal de la Secretaria de l’UGA d'Humanitats (conceptes o serveis com ara la promoció i difusió de l’activitat, la coordinació de la logística bàsica, etc.).
 • Les publicacions derivades de les activitats subvencionades.

 

6.Sol·licitud i documentació

Emplenar el formulari online de sol·licitud que haurà d'anar acompanyat de la informació següent:

 • El títol i la descripció de l’activitat (fins a un màxim de 500 paraules).
 • El programa detallat de sessions, inclosa la relació de la funció i contribució acadèmica dels sol·licitants. Caldrà especificar la categoria acadèmica i la  universitat de procedència dels ponents.
 • La previsió de publicació o resultat editorial, si és el cas, amb indicació dels editors o coordinadors del volum i de les editorials interessades en la publicació.
 • El pressupost detallat d’ingressos i despeses, desglossat per partides o conceptes, amb indicació de la quantitat que se sol·licita a l'UCA d’Humanitats i de les altres fonts de finançament.
 • El document acreditatiu del cofinançament de l'activitat per part del grup o projecte de recerca i, si escau, d'altres fonts externes.
 • En el cas d'investigadors que siguin membres d'un grup o projecte de recerca de fora de la UPF, el document acreditatiu d'aquesta vinculació.

La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació de les bases.

 

7.Calendari de presentació i resolucions

 • Termini de presentació de sol·licituds: de l’1/07/2021 al 30/09/2021
 • Resolució provisional de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts: primera quinzena d’octubre del 2021
 • Resolució definitiva de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts: segona quinzena d’octubre del 2021
 • Termini  màxim de presentació de la documentació original: 3 de desembre del 2021

La documentació lliurada amb posterioritat a aquestes dates no serà admesa.

 

8.Avaluació i selecció

Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió de Recerca i es tindran en compte els criteris següents:           

 • La potencial projecció acadèmica externa i el grau d’internacionalització de l’activitat, tant pel que fa a la participació com a l’impacte posterior dels resultats (previsió de publicació, previsió d’editors i d’editorial aliens a la UPF i de prestigi internacional, etc.).
 • La idoneïtat i el reconeixement científic de les persones que participin com a ponents i del comitè científic i/o organitzador.
 • L’aportació al cofinançament dels grups o projectes de recerca als quals estiguin adscrits els sol·licitants.
 • La trajectòria dels grups o projectes de recerca segons els indicadors següents:
  • Publicacions: les darreres tres publicacions. En el cas que l’investigador sol·licitant pertanyi a grups o projectes de recerca diferents, les darreres cinc publicacions de cadascun dels grups.
  • Comunicacions o ponències: les darreres tres comunicacions en congressos científics d'especial rellevància. En el cas que l’investigador sol·licitant pertanyi a grups o projectes de recerca diferents, les darreres cinc comunicacions de cadascun dels grups.
 • L’adequació de l'activitat a les línies de recerca del grup o projecte.
 • L’adequació de la sol·licitud i el pressupost a l’activitat proposada.
 • L'actualització del currículum de l’investigador sol·licitant al Portal de Producció Científica (PPC)  de la UPF.
 • El fet que el grup de recerca tingui pàgina web actualitzada es valorarà positivament.

 

9.Òrgan competent per a la resolució

La selecció de propostes la realitzarà la Comissió de Recerca d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases, considerant sempre els objectius científics de l'UCA d'Humanitats així com l’interès institucional.

La resolució de concessió es farà pública a través de la pàgina web de l'UCA d'Humanitats.

 

10.Publicitat

En les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria cal fer esment del suport de l'UCA d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra.

 

11.Pagament dels ajuts

Els imports concedits s’han de liquidar dins de l’any natural de la convocatòria, en els terminis establerts en el punt 7 d’aquesta convocatòria.

En el cas que l’import definitiu de l’activitat sigui inferior a l’ajut concedit, el romanent serà retornat al pressupost de l'UCA d'Humanitats.

 

 

Consultes: [email protected]