El termini de presentació de sol·licituds del CAR 2021 serà de l'1 de juliol al 20 de setembre del 2021

Convocatòria d’ajuts per al Cofinançament d’Activitats de Recerca - CAR 2020

 

Calendari de presentació i resolucions

  • Presentació de sol·licituds: del 3/02/2020 al 03/03/2020 (termini finalitzat)
  • Resolució definitiva de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts: segona quinzena d’abril del 2020
  • Presentació de la documentació original: fins a l’11 de desembre del 2020.

 

Acord de la Comissió de Recerca del Departament d’Humanitats de 23 de gener del 2020 (consultar la informació completa de les bases de la convocatòria)

Objecte

Atorgar ajuts per cofinançar l'organització de congressos, simposis, cicles de conferències, jornades, tallers i seminaris d’especial rellevància científica, social i humanística organitzades per l'Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) d’Humanitats.

Resten excloses de cofinançament totes aquelles altres accions no esmentades de manera explícita en aquestes bases.

 

Pressupost del programa

El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 20.000 euros.

 

Beneficiaris i requisits de participació

  • Tots els investigadors de l'UCA d’Humanitats que siguin doctors i membres d'un grup o projecte de recerca de la UPF o d'una altra institució de recerca. En aquest darrer cas, caldrà acreditar la vinculació amb un document oficial.
  • L’actuació objecte de la sol·licitud ha de disposar o ha d’haver sol·licitat cofinançament extern per via de convocatòries competitives (programes estatals, ajuts autonòmics, programes europeus, programes internacionals, organismes externs). Totes les sol·licituds han d’acreditar disposar de cofinançament extern.
  • La direcció de l'UCA d’Humanitats podrà expedir cartes genèriques de predisposició al cofinançament prèviament a l’obertura de la convocatòria, a fi i efecte que els membres de l'UCA puguin acudir a convocatòries externes. No obstant això, aquestes cartes de predisposició no obliguen en cap cas ni la direcció de l'UCA ni la Comissió de Recerca a l’hora de resoldre una determinada sol·licitud presentada a la convocatòria

Cada investigador només podrà presentar una sol·licitud.

 

Període d’execució

Les activitats susceptibles de rebre ajuts s’hauran de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2020. En el cas que l’activitat cofinançada pateixi una modificació del calendari previst que suposi un endarreriment a l’any natural següent, l’ajut quedarà anul·lat i haurà de sol·licitar-se de nou en la següent convocatòria.

 

Consultes: [email protected]