Convocatòria d’ajuts per al Cofinançament d’Activitats de Recerca - CAR 2019

 

Acord de la Comissió de Recerca del Departament d’Humanitats de 26 de març del 2019.

 

Objecte

Atorgar ajuts per cofinançar l'organització de congressos, simposis, cicles de conferències, jornades, tallers i seminaris d’especial rellevància científica, social i humanística organitzades per l'Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) d’Humanitats.

Pressupost del programa

El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 20.000 euros.

Beneficiaris i requisits de participació

Tots els investigadors de l'UCA d’Humanitats que siguin doctors i membres d'un grup o projecte de recerca de la UPF o d'una altra institució de recerca. En aquest darrer cas, caldrà acreditar la vinculació amb un document oficial. 

Cada investigador només podrà presentar i signar una sol·licitud. 

Període d’execució

Les activitats susceptibles de rebre ajuts s’hauran de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2019. 

Quantia i despeses finançables

Els ajuts s’han de destinar exclusivament a sufragar totalment o parcialment les despeses següents:
 
Conceptes finançables      Import màxim
Transport Classe turista   
Allotjament 100€ persona/dia    
Manutenció (dinar + sopar) 38€ persona/dia    
Àpat protocolari 25€ persona/dia   
Pausa-cafè 8€ persona/dia. Màxim 2 pauses-cafè    
Traducció de cartells i tríptics de l’activitat 250€  

 

Calendari i presentació de sol·licituds

  • Presentació de sol·licituds: fins al 30 d’abril del 2019. Formulari de sol·licitud.
  • Lloc de presentació de sol·licituds: Unitat de Gestió i Administració d'Humanitats. Edifici Jaume I (despatx 20.273) del Campus de la Ciutadella.