La UPF és una universitat pública, urbana i cosmopolita que organitza els seus estudis al voltant de tres grans àmbits de coneixement estretament vinculats a l’ésser humà:
  • les ciències socials i humanes;
  • les ciències de la salut i de la vida, i
  • les ciències i tecnologies de la informació i la comunicació.

Creada el 1990 pel Govern de la Generalitat, la UPF articula el seu model entorn de tres eixos: una docència de qualitat, una recerca d’excel·lència i un perfi l altament internacional. Per realitzar aquesta activitat, la Universitat s’ha estructurat en set facultats, una escola superior politècnica i vuit departaments.

Paral·lelament, en els darrers anys també ha anat participant en un conjunt d’institucions i de centres amb personalitat jurídica pròpia especialitzats en docència, recerca i transferència que confi guren el Grup UPF.

En l’àmbit docent, la Universitat imparteix una formació integral i pròxima a l’estudiant, un model d’èxit i acreditat, entre d’altres, per indicadors com l’elevada demanda dels estudis o l’alt percentatge d’èxit, de satisfacció i d’inserció laboral dels estudiants i els graduats. Pel que fa a la recerca, el model és possible per l’alta competitivitat dels professors i recercadors de la Universitat, que sempre ha apostat per una política de contractació de professorat oberta al talent nacional i internacional. Aquesta aposta s’ha traduït en excel·lents indicadors, relatius tant al volum d’ingressos procedents de convocatòries competitives (sobretot en l’àmbit europeu) com en els relatius a la productivitat dels recercadors.

Paral·lelament, per tal de dinamitzar les activitats de recerca i de transferència dutes a terme a la Universitat i de dotar-les de major visibilitat internacional, la UPF està desenvolupant el Parc de Recerca UPF, que desplega la seva activitat en els àmbits de les ciències socials i humanes, la comunicació i les tecnologies de la informació i es coordina amb el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida.

Finalment, el marcat perfi l internacional de la Universitat és fruit d’una estratègia centrada en l’establiment d’una política d’aliances amb una xarxa de socis preferents i que, alhora, també promou les experiències a l’estranger, incorpora l’anglès a l’oferta docent i aposta per construir un campus multilingüe amb tres llengües vehiculars, el català, el castellà i l’anglès.

A aquests tres eixos s’hi suma el compromís de la Universitat amb el seu entorn –Catalunya i la ciutat de Barcelona– i amb el conjunt de la societat, compromís que s’emmarca en els principis de cooperació, sostenibilitat i igualtat d’oportunitats. Alhora, la decidida aposta per la innovació i la tecnologia, així com l’avaluació i el retiment de comptes constants, converteixen la UPF en una institució universitària moderna i compromesa amb l’espai social.

Per acabar, et recordo que la teva participació en l’activitat de la Universitat és cabdal. Per aquest motiu, és molt important que coneguis detalladament els plans directors i d’actuacions que donen solidesa a la línia estratègica de la Universitat.

Així mateix, recorda que també pots implicar-te en la vida universitària formant part d’una associació, participant en els òrgans de govern o informant-te de les actuacions i projectes, dels objectius i valors de la que, des d’avui, és també la teva institució.

El marc normatiu

La Universitat es regeix per la legislació estatal i catalana aplicable a les universitats públiques i pels Estatuts i les normes reglamentàries propis de la UPF. La llei de creació de la Universitat, els Estatuts i la normativa interna la pots consultar des de la seu electrònica.

Projectes estratègics