L'avaluació de l'estudiant s'expressa mitjançant qualificacions numèriques, d'acord amb l'escala prevista al RD 1125/2003.

Al final de cada trimestre es faran els exàmens de les diferents assignatures. L'estudiant ha de ser avaluat i qualificat, d'acord amb el que s'especifica al pla docent de l'assignatura i segons la normativa vigent. La incorporació de les qualificacions a l'expedient dels estudiants es porta a terme amb la gestió de les actes de qualificació. 

Cada professor és responsable d'introduir les qualificacions, tancar i signar les actes digitalment al mòdul informàtic de gestió CDS10.

Consulteu informació específica per a concedir les matrícules d'honor.

 

La teva tasca consisteix a...

Assegurar-te que tots els professors coneixen el procediment i el mòdul de gestió de les qualificacions, així com els terminis establerts per a cada curs acadèmic.

Responsable: Unitat de Gestió Administrativa del Màster
Si tens algun dubte o incidència