El nombre mínim d’estudiants matriculats en una assignatura no pot ser inferior a 10. Excepcionalment, el vicerector o vicerectora d'Ordenació Acadèmica pot autoritzar que s’imparteixi una assignatura amb un nombre inferior d’estudiants.

Si de manera excepcional s'ha de mantenir una assignatura que no arriba a 10 estudiants matriculats, un cop tancada la matrícula el responsable de l'UCA ha d’enviar un escrit adreçat al vicerector o vicerectora competent en la matèria demanant-li aquesta autorització i indicant-li els motius que la justifiquen.

Un cop avaluades les propostes rebudes emetrà la resolució pertinent respecte a l’aprovació o no de la petició. En cas que la proposta no sigui aprovada, es donarà de baixa l’assignatura de l’oferta docent dels estudis.

 

La teva tasca consisteix a...

  • Controlar l’ocupació de les assignatures durant les tutories per tal que no s’obrin les assignatures que no aconsegueixen el mínim establert per normativa.
  • Informar el director o directora de l'UCA de les assignatures afectades.
Responsable: Unitat de Gestió Administrativa del Màster
Si tens algun dubte o incidència