Seguiment

Els informes de seguiment han de ser una eina útil per prendre les decisions que facin possible millorar una titulació, a partir de la seva avaluació interna i periòdica mitjançant l'anàlisi dels valors d'uns indicadors lligats als resultats acadèmics, a la satisfacció d'estudiants i de PDI, etc.

L'objectiu d'un informe de seguiment és, doncs, fer el diagnòstic de la realitat d'una titulació i d'un centre i presentar accions de millora. 

Acreditació

L'acreditació és la comprovació, a partir d'un autoinforme d'avaluació i d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació. Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys, a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters.

Sistema Intern de Garantia de Qualitat del centre (SGIQ)

L'òrgan col·legiat de direcció i control del sistema intern de qualitat del vostre centre és la Comissió de Qualitat, que és la responsable de garantir la implantació i l'efectivitat del SGIQ, d'elaborar i revisar la política i els objectius de qualitat, d'aprovar els informes d'avaluació (acreditació i seguiment) i d'assegurar la coordinació i la coherència de les accions de millora en totes les titulacions de l'àmbit. El coordinador de màster és membre nat de la Comissió de Qualitat del seu centre.

La teva tasca consisteix a...

  • Analitzar les dades i els indicadors de la titulació de la quan n'ets el coordinador i detectar quines accions de millora cal implementar-hi per assolir els estàndards de qualitat definits per la UPF. Aquesta anàlisi es fa cada dos anys a l'informe de seguiment i cada quatre a l'autoinforme de l'acreditació, d'acord amb les instruccions rebudes de l'Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ), adscrita la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ). 
  • Ser membre del Comitè d'Avaluació Intern (CAI) quan la titulació de la qual n'ets responsable s'hagi d'acreditar. El CAI té l'encàrrec de fer l'autoinforme d'acreditació i de participar en la visita externa del Comitè d'Avaluació Extern (CAE).
  • Ser membre de la Comissió de Qualitat del teu centre i participar-hi.

 

Responsable: Jordi Campos

Cap de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

Si tens algun dubte o incidència