Els estudiants podran modificar la seva matrícula per tal d'incorporar o eliminar assignatures del segon o tercer trimestre.

De manera ordinària, els alumnes que cursen màsters de 60 crèdits poden modificar la matrícula entre l'1 de novembre i el 23 de desembre, mentre que per als alumnes que cursen màsters de 90 i 120 crèdits s'obrirà un altre termini durant la segona setmana del segon trimestre, per tal que modifiquin assignatures del tercer trimestre

Les sol·licituds de modificacions de matrícula extraordinàries (fora de termini o que impliquin assignatures del primer trimestre), seran resoltes pel vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència.

Una modificació de matrícula pot suposar no complir condicionants de beques sol·licitades (exemple: pas de temps complet a temps parcial). Des de la Universitat es reclamaran als estudiants els imports econòmics corresponents.

 

La teva tasca consisteix a....

- Resoldre les peticions de modificació de matrícula sol·licitades dins del període ordinari (de l'1 de novembre al 23 de desembre) i donar la resolució a la Unitat de Gestió Administrativa, que les introduirà a l'aplicació de gestió i les comunicarà als estudiants. RECORDEU QUE... una modificació de matrícula pot suposar no complir condicions de beques sol·licitades (exemple: pas de temps complet a temps parcial).

- En el cas de sol·licituds rebudes dins el període extraordinari, fonamentar i justificar la conveniència de la petició de l'estudiant, si es considera convenient, per tal que es trameti juntament amb la sol·licitud de l'estudiant al vicerectorat competent en la matèria.

 

 

 

Responsable: Unitat de Gestió Administrativa del Màster

Si tens algun dubte o incidència