Back New GRITIM-UPF project: "Catalunya, la Mediterrània i l’Abya Yala: articulant aliances i estratègies juvenils transformadores"

New GRITIM-UPF project: "Catalunya, la Mediterrània i l’Abya Yala: articulant aliances i estratègies juvenils transformadores"

26.01.2023

 

GRITIM-UPF is partnering jointly with SCI-CAT (Servei Civil Internacional de Catalunya) on a project funded by Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) for the period 2023-2024.

The main objective of this project ”Catalunya, la Mediterrània i l’Abya Yala: articulant aliances i estratègies juvenils transformadores” (Catalunya, the Mediterranean and Abya Yala: articulating alliances and transformative youth strategies), is to contribute to transforming the structures of the colonial and cis-heteropatriarchal capitalist system responsible for global inequalities, forced migrations, violence, and violations of rights.

The project, where Dr. Lorenzo Gabrielli will be the PI for GRITIM-UPF, will look, among other issues and training activities, at how young generations in Catalunya, Palestine, and Colombia perceive migration, global inequalities, protest, violence, and violations of rights.

 

Project description

ENGLISH

We are in the midst of an unprecedented global crisis that is expressed in multiple dimensions. At the socio-economic level, we are facing a new global economic crisis, with runaway inflation, growing unemployment and precariousness among broad sectors of the world's population (especially among young people), with public services (health, education, social services, etc.) failing, and with a crisis of natural and energy resources (and the climate emergency that lies behind it) that fundamentally questions the system's paradigm of growth. All this is linked to a moment of global geopolitical instability and growing and aggravated inter-imperialist conflicts (starting with the invasion of Ukraine). And to an international and sexual division of labour with strong impacts on women and migrants and/or racialised people, which aggravate the global "crisis of cures" and cause more and more forced migratory phenomena (refugees, internally displaced persons, increased migratory flows...), ultimately attacking the reproduction of life.

In the Mediterranean, this situation is expressed in a flagrant and structural north-south inequality that causes thousands of deaths, many of them of young people and women who emigrate, and multiple violence and violations of rights not only in the countries of origin but also in Catalonia. On the other side of the Atlantic Ocean, which we know as Latin America but which many native peoples claim as Abya Yala (a name they oppose to the one imposed on them by European colonialism), the situation is not very different, although it is expressed in specific ways given the history and context of the region. In both places, however, we find a youth whose present, and not just their future, is stolen from them, ripped out of their hands, but who, faced with this situation, have the opportunity to mobilise.

And this is where our programme, entitled "Catalonia, the Mediterranean and Abya Yala: articulating alliances and transformative youth strategies" comes in, the main objective of which is to contribute to transforming the structures of the colonial and cis-heteropatriarchal capitalist system responsible for these situations. The actions proposed seek to combat violations of rights, inequalities and violence (especially against women and migrants and/or racialised people) through the empowerment and training of young people, a subject that we understand to be key at the present time, so that they become active agents in the defense of human rights. And to do this, we start mainly with young people living in Catalonia but also others living in Colombia or Palestine, among others, looking to facilitate a dialogue and work of multilateral nature that hardly occurs without support, and that is key to build alliances and transformative strategies taking advantage of the experiences, knowledge, practices and cultures that have the peoples and young people in these regions in areas such as feminism, climate justice or anti-racism / decolonialism.

 

CATALAN

Ens trobem enmig d’una crisi global sense precedents i que s’expressa en múltiples dimensions. A nivell socioeconòmic, estem davant d’una nova crisi econòmica global, amb una inflació desbocada, atur i precarització creixents entre àmplies capes de la població mundial (sobretot entre les joves), amb els serveis públics (sanitat, educació, serveis socials, etc) malmesos, i amb una crisi de recursos naturals i energètics (i la situació d’emergència climàtica que hi ha al darrere) que qüestiona de fons el paradigma de creixement del sistema. Tot, lligat a un moment d'inestabilitat geopolítica mundial i conflictes interimperialistes creixents i agreujats (començant per la invasió a Ucraïna). I a una divisió internacional i sexual del treball amb forts impactes sobre dones i persones migrants/des i/o racialitzades, que agreugen la “crisis de cures” global i causen cada cop més fenòmens migratoris forçats (refugiats, desplaçats interns, fluxos migratoris augmentats…), atentant en últim terme contra la reproducció de la vida.

A la Mediterrània, aquesta situació s’expressa en una desigualtat nord-sud flagrant i estructural que causa milers de morts, molts d’ells de joves i dones que emigren, i múltiples violències i vulneracions de drets no només als països d’origen sinó també a Catalunya. A l’altra banda de l’oceà Atlàntic, al que coneixem com Amèrica Llatina però que moltes pobles nadius reivindiquen com a Abya Yala (nom que contraposen al que els va imposar el colonialisme europeu), la situació no és molt diferent, si bé s’expressa de formes concretes donades la història i context de la regió. En ambdós llocs, però, ens trobem amb un jovent al qui el present, i no només el futur, li és furtat, arrencat de les mans, però que davant d’aquesta situació té l'oportunitat de mobilitzar-se.

I aquí és on entra el nostre programa, titulat “Catalunya, la Mediterrània i l’Abya Yala: articulant aliances i estratègies juvenils transformadores”, l’objectiu principal del qual és contribuir a transformar les estructures del sistema capitalista colonial i cisheteropatriarcal responsables d’aquestes situacions. Les actuacions proposades a continuació busquen combatre les vulneracions de drets, desigualtats i violències (en especial sobre dones i persones migrades i/o racialitzades) a través de l‘apoderament i capacitació de les joves, un subjecte que entenem clau en el moment actual, per tal que esdevinguin agents actius en la defensa de drets humans. I per a fer-ho, partim sobretot de joves que viuen a Catalunya però també d’altres que viuen a Colòmbia o Palestina, entre d’altres, mirant de facilitar un diàleg i treball de caire multilateral que difícilment es dona sense suport, i que és clau per bastir aliances i estratègies transformadores aprofitant les experiències, coneixements, pràctiques i cultures que tenen els pobles i les joves en aquestes regions en àmbits com els feminismes, la justícia climàtica o l’antiracisme/decolonialisme.

En aquest sentit, la intervenció proposada té com a eix central un ampli procés participatiu que s’impulsa de forma coordinada les 3 regions i que es complementa amb formacions, una investigació-acció transcendent, l’elaboració de materials pedagògics i comunicatius, dues trobades estratègiques internacionals i diverses accions d’incidència, mobilització i sensibilització. Partint del treball previ de l’SCI i en l’àmbit de les joves i la justícia global, i de la mà de GRITIM-UPF, el programa s’enfoca en l’apoderament i capacitació de joves i organitzacions juvenils i de la societat civil amb una perspectiva local-global i de gènere.

La intervenció, doncs, articularà durant 2 anys les 4 dimensions de l’Educació pel Desenvolupament (EpD) -sensibilització, formació, recerca i mobilització i incidència- en un seguit d’actuacions que treballaran en primer terme sobre joves locals i internacionals com a titulars de drets (TD) amb l’objectiu que prenguin consciència del fonament sistèmic i estructural de les violències i vulneracions de drets que pateixen i s’activin com a agents de canvi transformació. En segon terme es treballarà també a nivell capacitació  d’organitzacions com a titulars de responsabilitats (TR) i la creació d’aliances i estratègies de mobilització i incidència conjuntes i coordinades. Finalment, buscarà activar administracions i institucions com a titulars d’obligacions (TO) per garantir canvis concrets des d’una perspectiva de defensa de drets humans i de les dones.

Multimedia

Categories:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF

Contact