Síntesi del projecte

A través de la politització de la immigració, es pretén analitzar el procés d'entrada del tema de la immigració en l'agenda política i social. La unitat bàsica d'anàlisi de l'estudi és la comparació entre els discursos polítics que legitimen polítiques concretes i els arguments que articulen els discursos socials. El principal objectiu és analitzar com s'està produint aquest procés a Espanya i comparar-lo amb el procés de construcció d'un enfocament europeu de la immigració iniciat en la cimera de Tampere en 1999 . La investigació s'articula seguint tres dimensions i tres pilars bàsics:

Dimensions

  1. Dimensió institucional: Immigració/eleccions/partits polítics. Es compara el comportament discursiu dels partits polítics i les percepcions dels actors socials.
  2. Dimensió normativa: Immigració/ciutadania/drets polítics. S'analitzen els principals arguments que existeixen en el debat acadèmic entorn de la relació entre immigració i ciutadania, i els drets polítics dels immigrants.
  3. Dimensió estructural: Estructures/processos/polítiques S'analitzen les estructures creades per a gestionar la immigració, els processos de presa de decisions i les polítiques finalment adoptades.

Pilars bàsics

  1. Pilar teòric: contribuir al debat sobre com gestionar la immigració des de la ciència política en general, vinculant la teoria política i la política pública en particular.
  2. Pilar metodològic: elaborar i aplicar un marc analític que sigui útil per a vincular dues esferes amb discursos diferents: l'agenda política i l'agenda dels actors socials, en dos contextos vinculats: Espanya i la UE.
  3. Pilar aplicat: elaboració final d'un sistema de recomanacions per a aquells actors més directament implicats en accions estratègiques, tant a Espanya com en la UE.