Síntesi del projecte

Aquesta recerca es concep com una continuació i aprofundiment d'una investigació anterior finançada per la Fundació Jaume Bofill (octubre 1998-març 2000) que abordava la problemàtica de la integració dels immigrants en el context de Barcelona. Com a resultat d'aquesta primera investigació es va publicar el llibre L'hora dels immigrants per part del Dr. Ricard Zapata-Barrero. Un dels resultats de la investigació va ser la necessitat que tenen els actors implicats directament en aquest tema (associacions d'immigrants, ONGs, partits polítics i administració pública) de tenir un marc de referència que els permeti tenir unes línies d'actuació estratègiques. Havent detectat també l'existència de certs problemes interns en la gestió administrativa de la integració dels immigrants, i les dificultat que troba l'administració local al relacionar-se amb altres administracions estatals, el present projecte té com a objectiu principal analitzar les relacions intergovernamentals que existeixen en matèria de la integració dels immigrants.

Aquest objectiu pretén dur-se a terme aplicant una metodologia i una tècnica d'investigació que combini l'anàlisi teòrica i l'anàlisi de les polítiques públiques. Teòricament, analitzant els debats que existeixen actualment a escala estatal i internacional al voltant de la qüestió, i empíricament sobre la base d'una recollida selectiva de documentació institucional, i uns qüestionaris i entrevistes als actors implicats en el tema en l'àmbit estatal. Es parteix de la constatació que des dels anys vuitanta s'està produint un canvi qualitatiu important a Espanya respecte la immigració: la presència cada vegada més important d'immigrants no comunitaris. Aquest procés creixent presenta problemes polítics i administratius per a gestionar les seves demandes (de drets, culturals, lingüístiques, etc.). Això es deu sobretot al fet que quan vam dissenyar les nostres institucions públiques no vam tenir present la necessitat de construir una estructura bàsica institucional que tingués en compte els immigrants. En gran part, els immigrants han estat concebuts o bé com gent "de fora" (outsiders), que retornarien al cap d'un temps als seus països d'origen, o bé com a potencials ciutadans, que acabarien assimilant-se de manera perfecta als modes de vida i costums locals. Però, avui, es constata que els immigrants estan aquí per quedar-s'hi i també que desitgen mantenir i transmetre les seves formes de vida. En resum, la immigració s'ha convertit en un dels problemes estructurals més importants d'aquesta dècada per al nostre Estat del Benestar.

 

Rellevança de l'àmbit d'estudi: la ciència política i l'estudi de l'acomodació d'immigrants

Des del punt de vista del debat científic social, el tema de la immigració està sent estudiat des de gairebé totes les disciplines (la pedagogia, l'antropologia, la sociologia, la demografia, l'economia, la filosofia i el dret). Sorprèn l'absència de politòlegs en aquest debat. Més encara quan la majoria d'actors implicats en el tema formulen discursos eminentment polítics i de gestió pública. Sembla, per tant, que la ciència política hauria de contribuir més a l'estudi de la immigració atesa la lògica analítica, normativa i crítica d'aquesta disciplina. Una de les raons de ser d'aquest projecte d'investigació és, precisament, la d'explorar la possibilitat d'oferir una perspectiva d'anàlisi politològica sobre la gestió del fenomen migratori.

Si considerem seriosament aquest objectiu, la primera pregunta que ens hauríem de plantejar és la de l'objecte en sí de l'estudi de la immigració al abordar-lo des de la perspectiva politològica. En aquest sentit, podem dir que s'ha constatat que existeix una certa desorientació pràctica tant en la societat civil (associacions, ONG's, etc.) com en les institucions públiques sobre com cal abordar la integració de la immigració. De fet, hi ha més claredat entorn al que "no s'ha de fer" que al que "s'ha de fer". Al mateix temps, hi ha una certa confusió teòrica en el debat actual sobre la integració dels immigrants, on es formulen teories universalistes (que pretenen ser aplicables a tots els sectors públics) o parcials (que es centren en propostes d'integració en un sector públic determinat, com la sanitat, l'educació, el treball, la habitatge, però sense una visió global de conjunt). Per tant, manca una sensibilitat transversal, interdepartamental, i intergovernamental entre sectors públics. Arrel d'aquesta doble constatació, el nostre estudi considera que l'enfocament politològic sobre la integració dels immigrants hauria de partir de tres premisses:

  • Primera: relació concreta entre immigrants i institucions públiques
  • Segona: concepció complexa i pluralista de la integració.
  • Tercera: vincular polítiques d'integració i intergovernabintalitat.

Des d'aquesta perspectiva, l'objectiu bàsic del projecte és analitzar la integració dels immigrants des dels punt de vista intergovernamental i intersectorial per tal d'oferir resultats que puguin ser útils per a orientar als principals actors compromesos en la integració dels immigrants.

Per portar a terme aquest objectiu l'estudi es centra en tres pilars bàsics:

  • Pilar teòric: contribuir al debat sobre la integració dels immigrants des de la ciència política en general, vinculant la teoria política i la política pública en particular. El fenomen de la immigració com objecte d'estudi. La relació entre els immigrants i les institucions públiques. Relacions transversals entre sectors públics i relacions intergovernamentals
  • Pilar metodològic: elaborar i aplicar un marc analític que sigui útil per a poder discriminar entre diferents polítiques d'integració possibles segons els sectors públics i les Administracions competents.
  • Pilar aplicat: descripció del procés de presa de decisions i de disseny de polítiques d'integració, amb especial enfocament en les relacions entre diferents nivells de l'Administració i diferents sectors públics. Avaluació de les polítiques implementades.