Autenticitat o anonimitat: actituds lingüístiques dels estudiants de grau de Catalunya en un context polític canviant

Visió general

En un context de diversitat lingüística creixent i agitació política a Catalunya, aquest projecte té per objectiu explorar les actituds dels estudiats de grau respecte a les llengües amb les quals tenen contacte en la vida quotidiana, en particular el castellà i el català. La situació a Catalunya és de gran interès perquè presenta unes condicions que la diferencien d’altres societats amb la coexistència d’una llengua ‘mitjana’, el català, i d’una més ‘àmplia’, el castellà. Al territori, ambdues llengües són oficials i tenen una vitalitat similar. Tanmateix, arreu de Catalunya, els conceptes de llengua ‘majoritària’ i ‘minoritària’ es difuminen, i varien espacialment en termes d’estatus de grup, poder i dimensió en funció del context en qüestió. Altrament, la situació lingüística a Catalunya és un microcosmos de qüestions de poder que existeixen no només a l’Estat espanyol, sinó també en moltes altres situacions en què es manifesta un desequilibri de poder a través de conflictes i tensions lingüístiques.

Com a tal, els desenvolupaments recents a la Catalunya contemporània, que inclouen protestes massives i la creació de nous contextos sociopolítics, ofereixen una excel·lent oportunitat per examinar les construccions i les actituds envers el català i el castellà. És en aquest context que les qüestions relacionades amb la llengua i la identitat adquireixen una gran importància a Catalunya, atès el context sociopolític canviant actual.

La majoria de les investigacions d’aquest àmbit a Catalunya s’han dut a terme mitjançant mètodes quantitatius. Aquesta és la bretxa en la recerca existent que pretén abordar aquest projecte. Aquest estudi proposa que es pugui facilitar una comprensió més completa de la situació a Catalunya mitjançant metodologies qualitatives. La investigació es fonamenta en entrevistes semiestructurades amb estudiants de grau de Catalunya i dedica especial atenció a la regió de Barcelona.

 

Metodologia

En aquesta recerca s’utilitzaran entrevistes semiestructurades perquè tenen el potencial de revelar les experiències personals dels informants i les actituds envers les llengües. L’ús d’entrevistes semiestructurades garanteix que es puguin explorar fàcilment fets inesperats d’una manera informal i flexible. A més a més, les entrevistes semiestructurades són una eina útil on els entrevistats poden fer explícites les seves experiències amb les llengües, sense limitar-se a respondre preguntes de l’entrevista en categories predefinides.

La recollida de dades es realitzarà en castellà, català o anglès en funció de les preferències dels participants. No obstant això, el procediment de recollida de dades es dissenyarà de manera pràctica. Això es fa en la mesura que es prepararan materials i preguntes abans de començar la recopilació de dades i també es revisaran per un parlant nadiu de català i castellà.

Al llarg d’un any acadèmic, es contactaran diversos responsables de cursos, professors i grups d’òrgans de representació estudiantils. Les universitats que aquest projecte vol incloure són la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El projecte tindrà com a objectiu realitzar entrevistes semiestructurades amb deu estudiants de cada universitat. L’objectiu de l’entrevista semiestructurada és obtenir dades qualitatives per entendre millor les actituds dels informants cap al català i el castellà, i les opinions sobre el projecte independentista català. Addicionalment, també s’inclourà elicitació fotogràfica a les entrevistes semiestructurades, en què es demanarà als informants que comentin imatges del moviment independentista català i de les llengües en general. Aquest enfocament no s’havia utilitzat abans en aquest camp de recerca i permetrà als participants explicar les seves vides i ajudar a aprofundir en el debat.

 

Durada del projecte

Aquest projecte es va iniciar el setembre del 2020. Llavors es va dur a terme un projecte pilot per tal d’avaluar, corregir i ampliar l’instrument de recollida de dades. En principi, el projecte tindrà una durada d’un curs acadèmic. Tot i això, aquesta és només la primera etapa d’un projecte de recerca més ampli que tindrà com a objectiu examinar les actituds lingüístiques dels estudiants universitaris de la resta de províncies de Catalunya (Girona, Tarragona i Lleida).