Projectes de recerca

Actituds lingüístiques i identitats en construcció de joves immigrants xinesos i llatinoamericans a l'escola catalana

Entitat finançadora: AGAUR, Generalitat de Catalunya
Durada: març 2010 - febrer 2011
Referència: 2009-ARAFI-00049
Investigadors: Mireia Trenchs (IP), Michael Newman, Adriana Patiño, Laura Canós, Manel Ollé, Chun-chun Chin-Ko & Dolors Baqué

Resum

Aquest projecte investiga el procés de construcció de la identitat lingüística i cultural dels joves immigrants a Catalunya, tot centrant-se en aquells procedents de l'Amèrica Llatina i la Xina. Aquesta investigació es porta a terme a partir de l'anàlisi de les seves actituds lingüístiques i de les percepcions respecte a la identitat cultural i els usos lingüístics tant dels propis com dels joves autòctons. L'estudi se centra en joves estudiants d'ensenyament secundari perquè aquest és el col·lectiu que conformarà la societat adulta catalana del segle XXI. La recerca es duu a terme en diversos centres d'ensenyament secundari representatius de la realitat de l'àrea metropolitana de Barcelona perquè creiem que aquest és el context on, indefectiblement, conviuen joves d'orígens lingüístics i culturals diferents (tant autòctons com immigrants). Tot i que l'objectiu final de l'equip investigador és l'estudi de totes les comunitats de nouvinguts presents a Catalunya, en aquest projecte ens centrem en l'estudi dels joves immigrants procedents de dos contextos lingüísticament ben diferenciats.

 

L'objectiu principal de l'estudi és conèixer la manera com els joves d'ensenyament secundari d'origen llatinoamericà i xinès construeixen la seva identitat lingüística i cultural en la societat d'acollida mitjançant l'estudi de les seves actituds vers les llengües maternes i institucionals (i.e. vers el català, el castellà peninsular, les varietats llatinoamericanes de l'espanyol i el xinès). La finalitat última és proposar actuacions en l'àmbit educatiu en relació amb la integració social, educativa i lingüística dels joves immigrants. Com que entenem que en la construcció de la identitat lingüística i cultural hi intervenen altres agents de la pràctica educativa, la recerca inclou necessàriament l'objectiu de conèixer com els docents dels centres escolars i els progenitors categoritzen la identitat lingüística i cultural dels joves. Aquest estudi es complementa amb un tercer objectiu: analitzar els rols de cada llengua en aquest procés de construcció d'identitat. El quart i darrer objectiu de la recerca és el d'investigar les conseqüències que tenen aquestes atribucions identitàries en la pràctica educativa dels centres d'ensenyament secundari.

 

L'enfocament metodològic és qualitatiu perquè entenem que només a partir de l'estudi de les pràctiques quotidianes som capaços d'explicar quines són les pràctiques educatives que tenen lloc, quins són els usos del llenguatge i les actituds dels joves, i quines són les formes en què construeixen i negocien les seves pràctiques discursives (Pavlenko & Blackledge, 2004; Heller, 1996/2006; Martín Rojo, 2010; Rampton, 1995; Zentella, 1997).