If you are interested in any of these books please send an email to: [email protected]

PPC

Reconeixement i valoració dels requeriments de l'entorn legal amb incidència sobre la dimensió de l'empresa

Authors

Guinjoan Ferré, Modest; Luque Parra, Manuel

Type

Books

Publisher

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement

Publication year

2018

ISBN

9788439396857

Abstract

El Pacte Nacional per a la Indústria té fixat en el seu pla de treball un bloc temàtic relatiu a la dimensió empresarial i el finançament, amb una línia específica sobre el marc regulador. Entre els temes d'aquest bloc hi figura el que fa referència a si el marc legal vigent és un obstacle perquè les empreses creixin en dimensió. La preocupació pel tema no és pas nova. Múltiples institucions oficials i no oficials l'han expressat en el decurs dels darrers anys, donant lloc a informes molt heterogenis quant a abast i profunditat. Tots ells coincideixen en un punt objectiu: la dimensió de l'empresa a Catalunya i al conjunt d'Espanya s'estima que és massa baixa per competir en una'economia cada vegada més globalitzada en la qual l'escala, diuen, és una variable crítica. També és pràcticament una constant el fet que entre els factors que s'identifiquen com a determinants de la reduïda dimensió de l'empresa hi figura, de manera invariable, l'entorn legal, en el sentit que desincentiva les petites i mitjanes empreses a fer el salt per fer-se més grans. L'Observatori del Pacte Nacional per a la Indústria va considerar necessari en el seu moment realitzar un estudi específic sobre la incidència de l'entorn legal en la dimensió empresarial amb la finalitat d'aportar més llum sobre la qüestió. Aquest informe és el resultat del treball que es va plantejar amb un triple objectiu: 1. Avaluar la dimensió de l'empresa catalana i identificar quins factors incideixen sobre les decisions relatives a la dimensió empresarial. 2. Efectuar un reconeixement de l'entorn legal en què es mou l'empresa catalana i que pot estar influint en el fet que les empreses petites no creixin o creixin menys del que ho farien en absència de determinades normes legals.3. Efectuar una valoració qualitativa de la incidència que poden tenir els condicionants de l'entorn legal i realitzar propostes de millora. En el nucli de la discussió sobre el tema que ens ocupa hi situem sempre l'empresari, que és qui pren la decisió final de si la seva empresa ha de fer el pas de créixer com a organització (en volum d'actius, de recursos propis, de personal, etc.) o ha de romandre tal com està en un moment determinat.

Complete citation

Guinjoan Ferré, Modest; Luque Parra, Manuel. Reconeixement i valoració dels requeriments de l'entorn legal amb incidència sobre la dimensió de l'empresa. 1 ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement; 2018.

Bibliometric indicators