Benvinguts
 

El Grup de Recerca en Comportament Polític compta amb una llarga experiència de treball i de publicacions en l'anàlisi de com la ciutadania percep la política i com actua. La recerca del Grup s'ha desenvolupat en diverses direccions, des d'aspectes relacionats amb la cultura politica i l'opinió pública, a la participació politica, i a tot el que fa referència als estudis electorals (campanyes, sistemes electorals, comportament electoral). La recerca del grup inclou també l'estudi dels partits polítics en tant que són l'actor polític per excel·lència que realitza tasques d'intermediació entre la ciutadania i les institucions polítiques. L'àmbit estudiat en les respectives recerques ha estat el català, l'espanyol i la comparació entre països.

 

El Grup de Recerca en Comportament Polític disposa d'un important banc de dades d'opinió pública i de resultats electorals, manté diversos projectes de recerca actius i els seus membres col·laboren en diferents xarxes internacionals de recercadors/es.

Notícies Notícies

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Expression imatge is undefined on line 139, column 82 in 10155#10193#6192256.
1<#-- Carreguem la macro getPathForPlugins per obtenir les rutes a les carpetes css, images i js dels plugins que necessitem--> 
2<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
3<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
4 
5 
6<#assign fullTemplatesPath = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
7<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
8 
9<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
10<#assign cssPath = getPathForPlugins('slick','css','')?trim /> 
11<#assign jsPath = getPathForPlugins('slick','js','')?trim /> 
12<#assign imagesPath = getPathForPlugins('slick','images','')?trim /> 
13 
14<#-- Creem una marca per poder instanciar tatnes vegades com vulguem --> 
15<#assign stamp = randomizer.nextInt()*(-1) /> 
16 
17<style> 
18.nav${stamp}{ 
19  margin-bottom:20px; 
20
21.nou-disseny .noticia { 
22  border-left: 0; 
23  border-right: 0; 
24  box-sizing: border-box; 
25
26 
27.edit-article{ 
28 margin-top:10px !important; 
29 position:absolute; 
30 z-index:10; 
31 right:0px; 
32
33.noticia .data { 
34  color: #fff; 
35  padding: 5px; 
36  position: absolute; 
37  right: 0; 
38  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.8); 
39  z-index: 9; 
40
41/*ajustaments img perquè sigui 100%*/ 
42img.imatge { 
43  object-position: center; 
44  -webkit-object-position: center; 
45  -moz-object-position: center; 
46  -o-object-position: center; 
47  -ms-object-position: center; 
48  object-fit: cover; 
49  -webkit-object-fit: cover; 
50  -moz-object-fit: cover; 
51  -o-object-fit: cover; 
52  -ms-object-fit: cover; 
53  height: 190px !important; 
54  width: 100%; 
55
56 @media (max-width: 480px) {  
57 .noticia .data { 
58  left: 0; 
59 bottom: 0; 
60
61 img.imatge { 
62  width: 50%; 
63
64
65 
66</style> 
67 
68<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
69<script src="${jsPath}/slick.min.js"></script> 
70 
71<div class="article-container"> 
72<div id="slick${stamp}" class="article"> 
73	<#if (entries?has_content) > 
74		<#list entries as entry > 
75			<#assign renderer = entry.getAssetRenderer() /> 
76			<#assign className = renderer.getClassName() /> 
77		 
78				<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" > 
79 
80				 <#--plantilla de URL de la vista --> 
81					 <#include "${fullTemplatesPath}/assets/viewURL.ftl" /> 
82 
83 
84					 <#assign journalArticle = renderer.getArticle() /> 
85					 <#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(localeUtil.toLanguageId(locale))) /> 
86					 <#assign rootElement = document.getRootElement() /> 
87 
88					 <#-- plantilla de URL de la edición --> 
89					 <#include "${fullTemplatesPath}/assets/editURL.ftl" /> 
90 
91					 <#list rootElement.elements() as dynamicElement > 
92						  
93						 <#if "Noticia" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
94							 <#assign noticia = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
95						 </#if> 
96 
97						 <#if "Resum" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
98							 <#assign resum = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
99						 </#if> 
100						  
101						 <#if "imatge" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
102							 <#assign imatge = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
103							 <#if imatge == "" > 
104								 <#assign imatge = themeDisplay.getPathThemeImages() + "/sensefoto.png" /> 
105							 </#if> 
106						 </#if> 
107					 </#list> 
108		  
109						  <#-- Obtenim la categoria pare si és notícia 
110						  Després del parse tenim definida una variable $cat 
111						  amb el valor de la categoria de primer nivell de notícies--> 
112 
113						 <#include "${fullTemplatesPath}/assets/getCat1stLevelNews.ftl" /> 
114 
115						  
116						 <#-- Preparació url dels enllaços a les categories --> 
117						 <#assign wordCategories = languageUtil.format(locale,'categories-nom-page','') /> 
118						 <#assign catUrl = "/web/e-noticies/" + wordCategories + "?p_p_id=122_INSTANCE_uMmnNJ4sBlXd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=" /> 
119   
120 
121									 
122					<#-- Obtenim data de publicació --> 
123					<#assign date = entry.getPublishDate()?datetime?string("dd.MM.yyyy") /> 
124					 
125			 <div class="noticia"> 
126					<#if (cat != "") > 
127					 <div class="tipus"><a href="${catUrl}${categoriaObj.getCategoryId()}">${cat}</a></div> 
128					</#if>      
129					<div class="lfr-meta-actions asset-actions edit-article"> 
130					 <#-- plantilla de la vista del botón --> 
131					 <#assign template_view_button = fullTemplatesPath + "/assets/viewEditButton.ftl" /> 
132					 <#include template_view_button > 
133					</div> 
134				 
135				<#if (date?length == 10) > 
136				 <div class="data">${date}</div> 
137				</#if> 
138					<a href="${viewURL}/maximized"> 
139						<img class="imatge" data-lazy="${imatge}"/> 
140					</a> 
141				 <a href="${viewURL}/maximized"> 
142					 <h2 class="titular">${entry.getTitle(locale)}</h2> 
143					</a> 
144				</div> 
145			 </#if> 
146	 </#list>   
147	</#if> 
148	</div> 
149	<#--<div class="slider-nav-article slider-nav articles nav${stamp}"></div>--> 
150	<#assign layoutService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.LayoutService") /> 
151 
152	<#assign layouts = layoutService.getLayouts(groupId, false) /> 
153 
154	<#assign existeixPagNoticies = false /> 
155 
156	<#list layouts as layout > 
157		<#if (layout.getName("ca_ES") == "Notícies" || layout.getName("es_ES") == "Noticias" || layout.getName("ca_ES") == "News") > 
158			<#assign paginaNoticies = layout /> 
159			<#assign existeixPagNoticies = true /> 
160		</#if> 
161	</#list> 
162 
163	<div id="buttons${stamp}" class="buttons-right"> 
164		<div class="slider-nav-noticies slider-nav noticies nav${stamp}"></div> 
165 
166	<#if existeixPagNoticies > 
167		<div class="button primer-boto"> 
168			<a href="${paginaNoticies.getRegularURL(request)}"> 
169			<@liferay.language key="mes-noticies" /><i class="icon-chevron-right"></i></a> 
170		</div> 
171	</#if> 
172 
173		<div class="button segon-boto"> 
174			<a href="" target="_blank"><@liferay.language key="subscripcio" /><i class="icon-chevron-right"></i></a> 
175		</div> 
176	</div> 
177 
178</div> 
179 
180<script type="text/javascript"> 
181$('#slick${stamp}').slick({ 
182 autoplay: true, 
183 autoplaySpeed: 5000, 
184 lazyLoad: 'ondemand',  
185 dots: true, 
186 infinite: true, 
187 speed: 300, 
188 slidesToShow: 3, 
189 slidesToScroll: 3, 
190 responsive: [ 
191
192   breakpoint: 700, 
193   settings: { 
194    slidesToShow: 2, 
195    slidesToScroll: 2 
196
197  }, 
198
199   breakpoint: 480, 
200   settings: { 
201    slidesToShow: 1, 
202    slidesToScroll: 1 
203
204
205  // You can unslick at a given breakpoint now by adding: 
206  // settings: "unslick" 
207  // instead of a settings object 
208 ], 
209 prevArrow: '<span class="slick-prev"><i class="icon-chevron-left icon-large"></i></span>',  
210nextArrow: '<span class="slick-next"><i class="icon-chevron-right icon-large"></i></span>', appendArrows: '.nav${stamp}', 
211appendDots: '.nav${stamp}' }); 
212 
213$("#slick${stamp} .slick-dots").insertAfter("#slick${stamp} .slick-prev") 
214 
215// Si està activat RSS 
216if ($("#slick${stamp}").parent().parent().find(".taglib-rss a").size()>0){ 
217 // Obtenim link de rss i li assignem al botó de subscripció. 
218 var rssLink = $("#slick${stamp}").parent().parent().find(".taglib-rss a").attr('href'); 
219 $("#buttons${stamp} div.segon-boto a").attr('href',rssLink); 
220 // Un cop hem agafat el link RSS esborrem el div que conté el RSS original de Liferay 
221 $("#slick${stamp}").parent().parent().find("div.subscribe-action").remove(); 
222}else{ 
223 $("#buttons${stamp} .segon-boto").remove(); 
224  
225
226 
227<#if (!existeixPagNoticies) > 
228 $("#buttons${stamp} .primer-boto").remove(); 
229</#if> 
230 
231 
232// Si es la home UPF apliquem la classe container al div que té els articles 
233if($(".siteUPF .es-home").size()>0){ 
234 $(".article-container").addClass("container"); 
235
236 
237</script> 


Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 (+34) 93 542 24 99
 (+34) 93 542 23 72

[email protected]

Utilitzeu aquesta adreça de correu electrònic per posar-vos en contacte amb nosaltres:

[email protected]