Benvinguts
 

El Grup de Recerca en Comportament Polític compta amb una llarga experiència de treball i de publicacions en l'anàlisi de com la ciutadania percep la política i com actua. La recerca del Grup s'ha desenvolupat en diverses direccions, des d'aspectes relacionats amb la cultura politica i l'opinió pública, a la participació politica, i a tot el que fa referència als estudis electorals (campanyes, sistemes electorals, comportament electoral). La recerca del grup inclou també l'estudi dels partits polítics en tant que són l'actor polític per excel·lència que realitza tasques d'intermediació entre la ciutadania i les institucions polítiques. L'àmbit estudiat en les respectives recerques ha estat el català, l'espanyol i la comparació entre països.

 

El Grup de Recerca en Comportament Polític disposa d'un important banc de dades d'opinió pública i de resultats electorals, manté diversos projectes de recerca actius i els seus membres col·laboren en diferents xarxes internacionals de recercadors/es.

Notícies Notícies

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Expression imatge is undefined on line 144, column 78 in 10155#10193#6192256.
1<#-- Carreguem la macro getPathForPlugins per obtenir les rutes a les carpetes css, images i js dels plugins que necessitem--> 
2<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
3<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
4 
5 
6<#assign fullTemplatesPath = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
7<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
8 
9<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
10<#assign cssPath = getPathForPlugins('slick','css','')?trim /> 
11<#assign jsPath = getPathForPlugins('slick','js','')?trim /> 
12<#assign imagesPath = getPathForPlugins('slick','images','')?trim /> 
13 
14<#-- Creem una marca per poder instanciar tatnes vegades com vulguem --> 
15<#assign stamp = randomizer.nextInt()*(-1) /> 
16 
17<style> 
18.nav${stamp}{ 
19  margin-bottom:20px; 
20
21.nou-disseny .noticia { 
22  border-left: 0; 
23  border-right: 0; 
24  box-sizing: border-box; 
25
26 
27.edit-article{ 
28 margin-top:10px !important; 
29 position:absolute; 
30 z-index:10; 
31 right:0px; 
32
33 
34.titol-bold { 
35	font-weight: bold; 
36
37 
38.noticia .data { 
39  color: #fff; 
40  padding: 5px; 
41  position: absolute; 
42  right: 0; 
43  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.8); 
44  z-index: 9; 
45
46/*ajustaments img perquè sigui 100%*/ 
47img.imatge { 
48  object-position: center; 
49  -webkit-object-position: center; 
50  -moz-object-position: center; 
51  -o-object-position: center; 
52  -ms-object-position: center; 
53  object-fit: cover; 
54  -webkit-object-fit: cover; 
55  -moz-object-fit: cover; 
56  -o-object-fit: cover; 
57  -ms-object-fit: cover; 
58  height: 190px !important; 
59  width: 100%; 
60
61 @media (max-width: 480px) {  
62 .noticia .data { 
63  left: 0; 
64 bottom: 0; 
65
66 img.imatge { 
67  width: 50%; 
68
69
70 
71</style> 
72 
73<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
74<script src="${jsPath}/slick.min.js"></script> 
75 
76<div class="article-container"> 
77<div id="slick${stamp}" class="article"> 
78	<#if (entries?has_content) > 
79		<#list entries as entry > 
80			<#assign renderer = entry.getAssetRenderer() /> 
81			<#assign className = renderer.getClassName() /> 
82		 
83				<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" > 
84 
85				 <#--plantilla de URL de la vista --> 
86					 <#include "${fullTemplatesPath}/assets/viewURL.ftl" /> 
87 
88 
89					 <#assign journalArticle = renderer.getArticle() /> 
90					 <#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(localeUtil.toLanguageId(locale))) /> 
91					 <#assign rootElement = document.getRootElement() /> 
92 
93					 <#-- plantilla de URL de la edición --> 
94					 <#include "${fullTemplatesPath}/assets/editURL.ftl" /> 
95 
96					 <#list rootElement.elements() as dynamicElement > 
97						  
98						 <#if "Noticia" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
99							 <#assign noticia = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
100						 </#if> 
101 
102						 <#if "Resum" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
103							 <#assign resum = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
104						 </#if> 
105						  
106						 <#if "imatge" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
107							 <#assign imatge = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
108							 <#if imatge == "" > 
109								 <#assign imatge = themeDisplay.getPathThemeImages() + "/sensefoto.png" /> 
110							 </#if> 
111						 </#if> 
112					 </#list> 
113		  
114						  <#-- Obtenim la categoria pare si és notícia 
115						  Després del parse tenim definida una variable $cat 
116						  amb el valor de la categoria de primer nivell de notícies--> 
117 
118						 <#include "${fullTemplatesPath}/assets/getCat1stLevelNews.ftl" /> 
119 
120						  
121						 <#-- Preparació url dels enllaços a les categories --> 
122						 <#assign wordCategories = languageUtil.format(locale,'categories-nom-page','') /> 
123						 <#assign catUrl = "/web/focus/" + wordCategories + "?p_p_id=122_INSTANCE_4xkc6d8xhKAC&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=" /> 
124   
125 
126									 
127					<#-- Obtenim data de publicació --> 
128					<#assign date = entry.getPublishDate()?datetime?string("dd.MM.yyyy") /> 
129					 
130			 <div class="noticia"> 
131					<#if (cat != "") > 
132					 <div class="tipus"><a href="${catUrl}${categoriaObj.getCategoryId()}">${cat}</a></div> 
133					</#if>      
134					<div class="lfr-meta-actions asset-actions edit-article"> 
135					 <#-- plantilla de la vista del botón --> 
136					 <#assign template_view_button = fullTemplatesPath + "/assets/viewEditButton.ftl" /> 
137					 <#include template_view_button > 
138					</div> 
139				 
140				<#if (date?length == 10) > 
141				 <div class="data">${date}</div> 
142				</#if> 
143					<a href="${viewURL}/maximized"> 
144					  <img class="imatge" data-lazy="${imatge}" alt="${entry.getTitle(locale)}" src="#"/> 
145					  <div class="titular titol-bold">${entry.getTitle(locale)}</div> 
146					</a> 
147				</div> 
148			 </#if> 
149	 </#list>   
150	</#if> 
151	</div> 
152	<#--<div class="slider-nav-article slider-nav articles nav${stamp}"></div>--> 
153	<#assign layoutService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.LayoutService") /> 
154 
155	<#assign layouts = layoutService.getLayouts(groupId, false) /> 
156 
157	<#assign existeixPagNoticies = false /> 
158 
159	<#list layouts as layout > 
160		<#if (layout.getName("ca_ES") == "Notícies" || layout.getName("es_ES") == "Noticias" || layout.getName("ca_ES") == "News") > 
161			<#assign paginaNoticies = layout /> 
162			<#assign existeixPagNoticies = true /> 
163		</#if> 
164	</#list> 
165 
166	<div id="buttons${stamp}" class="buttons-right"> 
167		<div class="slider-nav-noticies slider-nav noticies nav${stamp}"></div> 
168 
169	<#if existeixPagNoticies > 
170		<div class="button primer-boto"> 
171			<a href="${paginaNoticies.getRegularURL(request)}"> 
172			<@liferay.language key="mes-noticies" /><i class="icon-chevron-right"></i></a> 
173		</div> 
174	</#if> 
175 
176		<div class="button segon-boto"> 
177			<a href="" target="_blank"><@liferay.language key="subscripcio" /><i class="icon-chevron-right"></i></a> 
178		</div> 
179	</div> 
180 
181</div> 
182 
183<script> 
184$('#slick${stamp}').slick({ 
185 autoplay: true, 
186 autoplaySpeed: 5000, 
187 lazyLoad: 'ondemand',  
188 dots: true, 
189 infinite: true, 
190 speed: 300, 
191 slidesToShow: 3, 
192 slidesToScroll: 3, 
193 responsive: [ 
194
195   breakpoint: 700, 
196   settings: { 
197    slidesToShow: 2, 
198    slidesToScroll: 2 
199
200  }, 
201
202   breakpoint: 480, 
203   settings: { 
204    slidesToShow: 1, 
205    slidesToScroll: 1 
206
207
208  // You can unslick at a given breakpoint now by adding: 
209  // settings: "unslick" 
210  // instead of a settings object 
211 ], 
212 prevArrow: '<span class="slick-prev"><i class="icon-chevron-left icon-large"></i></span>',  
213nextArrow: '<span class="slick-next"><i class="icon-chevron-right icon-large"></i></span>', appendArrows: '.nav${stamp}', 
214appendDots: '.nav${stamp}' }); 
215 
216$("#slick${stamp} .slick-dots").insertAfter("#slick${stamp} .slick-prev") 
217 
218// Si està activat RSS 
219if ($("#slick${stamp}").parent().parent().find(".taglib-rss a").size()>0){ 
220 // Obtenim link de rss i li assignem al botó de subscripció. 
221 var rssLink = $("#slick${stamp}").parent().parent().find(".taglib-rss a").attr('href'); 
222 $("#buttons${stamp} div.segon-boto a").attr('href',rssLink); 
223 // Un cop hem agafat el link RSS esborrem el div que conté el RSS original de Liferay 
224 $("#slick${stamp}").parent().parent().find("div.subscribe-action").remove(); 
225}else{ 
226 $("#buttons${stamp} .segon-boto").remove(); 
227  
228
229 
230<#if (!existeixPagNoticies) > 
231 $("#buttons${stamp} .primer-boto").remove(); 
232</#if> 
233 
234 
235// Si es la home UPF apliquem la classe container al div que té els articles 
236if($(".siteUPF .es-home").size()>0){ 
237 $(".article-container").addClass("container"); 
238
239 
240</script> 


Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 (+34) 93 542 24 99
 (+34) 93 542 23 72

[email protected]

Utilitzeu aquesta adreça de correu electrònic per posar-vos en contacte amb nosaltres:

[email protected]