Com a beneficiari de la beca de caràcter general, us recordem que, d'acord amb el que disposa l'article 43 de la convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris:

Control sobre el compliment de la finalitat de la beca.

"A través de les secretaries dels centres docents, els citats òrgans i universitats comprovaran que els esmentats estudiants han destinat la beca per a la finalitat per a la qual va ser concedida.


A aquests efectes, s'entendrà que els estudiants universitaris no han destinat la beca per a aquesta finalitat quan concorri alguna de les situacions següents:

a) Anul·lació de la matrícula o abandonament dels estudis

b) No haver superat el 50% dels crèdits matriculats, ni en convocatòria ordinària ni extraordinària. Aquest percentatge serà del 40% per als alumnes d'ensenyament tècnics. Per al càlcul d'aquest percentatge s'exclouran els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats. En aquest supòsit, procedirà el reintegrament de tots els components de la beca amb excepció de la beca de matrícula.