Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona | Telèfon: 93 542 20 00

Finalitat: rebre informació sobre la UPF, els seus graus i les activitats adreçades a estudiants de secundària. És possible que a partir de la informació que ens faciliteu elaborem un perfil a fi d’enviar informació que us sigui d’utilitat. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les vostres dades es conservaran mentre es mantingui l’interès en rebre informació.

Legitimació: consentiment de la persona interessada. Es pot retirar en qualsevol moment.

Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu Fabra, i no se cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits que preveu la llei.

Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat ([email protected]). Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la Universitat ([email protected]) per a qüestions relacionades amb les vostres dades. Teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.