Si la sol·licitud de beca ha estat presentada correctament, no és necessari que facis cap altre tràmit per Internet.

Si l'AGAUR necessita algun document o informació addicional contactarà amb tu a l'adreça de correu electrònic que vas indicar a la sol·licitud. Consulta periòdicament aquesta adreça.

Només si et trobes en alguns dels casos següents, cal presentar documentació en paper a la Secció de Títols i Ajuts a l'Estudi del Servei de Gestió Académica de la UPF:

 

1 Per a estudis universitaris amb canvi d'universitat:

Per a GRAU:

Documentació que s'ha d'aportar:

Certificació acadèmica del curs anterior, si no es va cursar a la UPF

Per a MÀSTER:

Documentació que s'ha d'aportar:

Certificació acadèmica de tots els cursos que integren la titulació que dóna accés al màster, en el qual constin les assignatures cursades, nombre de crèdits i qualificació.

 

2 Si la teva unitat familiar ha percebut ingressos a l'estranger en l'exercici anterior:

Documentació a aportar:

Justificant de l'Administració Tributària corresponent.

 

3 Si algun membre de la teva unitat familiar no ha fet declaració de la renda i ha percebut ingressos en territori de règim fiscal diferent al de la Comunitat Autònoma en què està el seu domicili (exemple: si resideix a Navarra i ha percebut ingressos no declarats a La Rioja).

Documentació a aportar:

Justificació dels ingressos percebuts

 

4 Si no ha pogut emplenar les dades relatives a la teva residència durant el curs escolar:

Documentació a aportar:

Contracte de lloger o certificat de la residència universitària

 

5 Si has al·legat ser unitat familiar independent:

Documentació a aportar:

Justificant d'ingressos de l'any 2018 .

Justificant de la titularitat/lloguer del domicili.

Volant o certificat d'empadronament conjunt, familiar o col·lectiu

 

6 Si no has pogut validar el NIF/NIE d'algun/s dels membres computables de la teva unitat familiar:

Documentació a aportar:

Document que genera l'aplicació signat i acompanyat del NIF/NIE corresponent.

 

Tota aquesta documentació, juntament amb una còpia del resguard de la presentació de la teva sol·licitud de beca, es pot fer arribar de manera presencial a la nostra oficina del Servei de Gestió Acadèmica en horari d'atenció al públic o bé al PIE (Punt d'Informació a l'Estudiant). 

També es pot enviar per correu electrònic a [email protected] o  al nostre Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU), indicant les teves dades personals (NIF o NIA) i els estudis per als quals demanes la beca, sempre que la documentació vagi acompanyada del resguard de la presentació de la teva sol·licitud de beca.