Programa adreçat a dones amb un  bon expedient acadèmic i beneficiaries d'una beca del Ministeri d'Educació que inicien els seus estudis de grau.

Termini de presentació de les sol·licituds: Del 03/09/2019 al 31/01/2020.

Consulta la convocatòria al Portal de Beques del Banc Santander

En data 27 de febrer del 2020 es fa pública la proposta de resolució del Programa Beques Santander Equality, de la convocatòria 2019-2020

Llista prioritzada de les candidates
Llista de les candidates excloses

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podran presentar al·legacions davant del Servei de Gestió Acadèmica en el termini de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la seva publicació.