Programa adreçat a dones amb bon expedient acadèmic i beneficiàries d'una beca del Ministeri d'Educació en el curs 2020-2021 i, que vagin a iniciar el seu segon any de grau. 

Termini de presentació de les sol·licituds: Del 01/06/2021 al 26/09/2021.

Consulta la convocatòria al Portal de Beques del Banc Santander

En data 26 d'octubre del 2021 es fa pública la proposta de resolució del Programa Beques Santander Equality, de la convocatòria 2021-2022.

Llista prioritzada de les candidates i excloses.

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podran presentar al·legacions davant del Servei de Gestió Acadèmica en el termini de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la seva publicació