Bases de la convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants del Grau en Filosofia, Política i Economia 

Aquests ajuts, financiats per l'Obra Social "La Caixa", van adreçats a facilitar la mobilitat dels estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia que han de cursar l'any acadèmic fora de la comunitat on està ubicada la universitat per la qual van obtenir plaça i formalitzar la seva matriculació, prestant especial atenció als estudiants amb menors ingressos econòmics.

Consulta les Bases de la convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants del Grau en Filosofia, Política i Economia, curs 2019-2020, aprovades per resolució del rector de ​22 de gener de 2020.

Presentació de sol·licituds:

Els estudiants de primer i segon curs que vulguin optar a aquests ajuts han de sol·licitar-lo a partir de la data de publicació de la convocatòria fins al 7 de febrer de 2020.

Caldrà presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació acreditativa al Punt d'Informació a l'Estudiant 

Els estudiants que es troben cursant estudis a Madrid durant el curs acadèmic 2019-2020 poden fer arribar la seva sol·licitud per correu electrònic a [email protected]

En data 8 de juny de 2020, es fa pública la resolució del Programa Ajuts a la mobilitat per als estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia – curs 2019-2020.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, l’interessat pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

De forma alternativa, podeu interposar potestativament un recurs de reposició davant del rector, en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; en aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament el recurs de reposició interposat o s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu.