Aquest programa atorga 30 ajuts a estudiants de Màsters Universitaris UPF

Import de l'ajut: 2.000 € a descomptar de la matrícula del curs acadèmic 2019-20.

 

Requisits i criteris de priorització

Els estudiants admesos en un màster universitari, pel fet d'haver formalitzat una sol·licitud de preinscripció, participen automàticament en aquesta convocatòria.

Els beneficiaris dels ajuts han d'haver estat  admesos a un màster universitari amb dedicació a temps complet.

El criteri de priorització per a la selecció del candidat serà el de la valoració de la qualitat dels expedients acadèmics de la titulació d'accés dels sol·licitants. Per tant, és obligatori que en el certificat acadèmic dels aspirants a l'ajut hi consti la nota mitjana final o provisional.

 

Incompatibilitats

El benefici de l'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca, públic o privat que tinguin la mateixa finalitat.

Resolució de l'ajut

La resolució de l'ajut es notificarà per correu electrònic el setembre de 2019.