Per aquesta via poden accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que, havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger, no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya, i compleixin els requisits previstos en l'article 8.3 de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i modificada per Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, de 9 de maig, de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer i 6 de juliol del 2016. 


Calendari resum del procés d'admissió en convocatòria extraordinària i matriculació als estudis:

 

Sol·licitud d'admissió

 Del 29 de juny al 4 de juliol del 2017

Publicació dels resultats de la fase 1

 A partir del 31 de juliol del 2017

Sol·licitud de reconeixement i transferència

 Del 1 al 5 de setembre del 2017

Publicació dels resultats de la fase 2 i resolució d'admissió

 A partir del 13 de setembre del 2017

Pagament i lliurament del resguard de reserva de plaça

 Del 13 al 14 de setembre del 2017

Matriculació

Consulta les dates a la web de matrícula

 

 

 Calendari resum del procés d'admissió en convocatòria ordinària i matriculació als estudis:

Sol·licitud d'admissió

 Del 3 al 21 d'abril del 2017

Publicació dels resultats de la fase 1

 A partir del 30 de maig del 2017

Sol·licitud de reconeixement i transferència

 Del 30 de maig al 2 de juny del 2017

Publicació dels resultats de la fase 2 i resolució d'admissió

 A partir del 27 de juny del 2017

Pagament i lliurament del resguard de reserva de plaça

 Del 28 de juny al 3 de juliol del 2017

Matriculació

Consulta les dates a la web de matrícula

Normativa

Normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats, aprovada per acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010, modificat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011 i de 4 de febrer de 2015 i per Acord del Consell de Govern del 6 de juliol del 2016.

 

Convocatòria

La Universitat obre la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per resolució de la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica. Aquesta convocatòria conté els requisits, el termini i lloc de presentació de sol·licituds, els criteris de selecció, el nombre de places i el calendari per aquest procediment d'admissió (resolució del 16 de març del 2017).

Convocatòria extraordinària d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per al curs 2017-2018.

Convocatòria ordinària d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per al curs 2017-2018.

 

Publicació de resultats 

Els resultats de cada fase del procès es poden consultar a la web de la Facultat en la qual s'hagi sol·licitat l'admissió. En tots el casos la notificació als interessats s'entén practicada en la data de publicació a la web corresponent.

Per a les sol·licituds d'admissió a un centre d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra cal consultar-ne la web corresponent.

Contra la resolució de les fases 1 i 2, que no exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar un recurs d'alçada davant del rector, en un termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació dels resultats en l'apartat d'accés de la web de la UPF.

Contra la resolució d'admissió, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la resolució.

Alternativament, els interessats poden interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que hagi dictat la resolució, en un termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la resolució; en aquest cas, però, no es podrà interposar un recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament el recurs de reposició interposat o se n'hagi produït la desestimació per silenci administratiu.

 

Altra informació