El grup GLICOM té com a objectius principals:

  • L'estudi dels processos computacionals aplicats al llenguatge, oral i escrit.
  • La producció de programes informàtics que permetin el tractament computacional del llenguatge.
  • La formació en el camp del processament del llenguatge natural, del tractament de la parla, de la lingüística computacional i de la traducció automàtica.

Tant els àmbits d'estudi del grup com els d'aplicació són molt diversos:

  • Estudis dels nivells de descripció lingüística (fonètica i fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica, pragmàtica, estructura discursiva) i de les estratègies computacionals necessàries per abordar-los (tècniques simbòliques i estadístiques, autòmats d'estats finits, gramàtiques lliures de context, gramàtiques d'unificació, sistemes basats en restriccions, tècniques computacionals de tractament de la parla...)
  • Aplicacions orientades a la traducció automàtica, la correcció de textos, la conversió text-parla, l'extracció d'informació...

En les seves activitats, el grup parteix dels següents pressupòsits bàsics:
 
  • Totes les activitats tenen un caràcter clarament interdisciplinari (especialment entre la lingüística i la informàtica).
  • La recerca bàsica i la recerca aplicada s'han de combinar de manera adequada i han de retroalimentar-se.