Descripció del projecte

El Corpus d' Ús del Català a la Web (CUCWeb) és un corpus de 166 milions de paraules compilat automàticament a partir de la Web. Aquest corpus ha estat processat automàticament per tal de proporcionar informació lingüística addicional a la mera forma de les paraules, i s'ha habilitat una interfície de cerca molt flexible que permet cercar exemples per a determinades construccions o paraules i també extreure freqüències d'ús. Creiem que aquest recurs és molt útil sobretot per:

  • conèixer la llengua catalana (estudis lingüístics)
  • conèixer l'ús que es fa de la Web en català (estudis sociolingüístics).