Advanced Long-distance Language Education System (IST-2001-34246)

Descripció del projecte
 

L'objectiu principal del projecte era crear un sistema interactiu d'autoaprenentatge per a aprenents de segones llengües amb un nivell avançat. El projecte es proposava demostrar que:

 • és possible aconseguir que els estudiants treballin de manera profitosa i autònoma per períodes llargs amb un disseny didàctic de l'aprenentatge d'idiomes avançats adequat (l'eina resultant se centrarà en quatre llengües: anglès, alemany, espanyol i català, i, a més, en el domini específic de economia)
 • les eines actualment disponibles en tecnologies del llenguatge, connectades correctament, permeten construir un sistema de tals característiques
 • els estudiants d'avui són capaços d'usar profitosament una eina amb tecnologia punta per millorar la seva llengua segona (en les quatre competències: producció oral i escrita, i comprensió oral i escrita)

GLICOM participà activament en la creació d'eines de processament lingüístic per a ALLES. En concret, treballarà en:

 1. Analitzadors morfosintàctics per al català i el castellà
 2. Correctors ortogràfics i gramaticals per al català i el castellà
 3. Avaluadors de la qualitat del text (coherència i cohesió, consitència terminològica, etc.)
 4. Avaluadors de la complexitat lingüística del text (mesures quantitatives sobre el lèxic, la longitud de les oracions, etc.)
 5. Una estratègia d'avaluació general per a les quatre llengües del projecte
 6. La implentació de la interfície web del curs
 7. El disseny didàctic
 8. L'arquitectura general