Ajut per al cofinançament de les activitats dels Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca de la UPF   

 

Sol·licitants: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca. 

Termini de presentació de sol·licituds: 12 de juny del 2020

- Col·laboració de becaris predoctorals o postdoctorals.
- Contractació de personal de suport tècnic o administratiu, d'acord amb la reglamentació vigent.
- Adquisició de material fungible, inventariable o bibliogràfic.
- Edició de materials produïts (llibres, documents de treball, despeses de publicació d'articles, etc.).
- Viatges per activitats de recerca: despeses de desplaçament i estada.
- Assistència a congressos i altres activitats directament relacionades amb la recerca. 
No seran despeses finançables les minutes d'honoraris a personal UPF.

Període d'execució: des de l'atorgament fins al 31 de desembre del 2021.