El Servei de Gestió Acadèmica, pel que fa a l’àmbit d’ordenació docent:

  • Planifica i coordina el procés d’elaboració de l’oferta docent anual dels estudis de grau i de màster, l’execució de la qual correspon a les unitats de coordinació acadèmica de la Universitat.
  • Exerceix de responsable funcional i coordina les aplicacions informàtiques que donen suport a l’organització de la docència: oferta d’assignatures i de grups, horaris de docència, assignació de professors a la docència, gestió de l’idioma de la docència, plans docents de l’assignatura, entre d'altres.
  • Facilita la informació de l’àmbit perquè els òrgans de govern puguin prendre decisions.
  • Coordina els projectes relacionats amb aquest àmbit.

Els usuaris d’aquest àmbit són, en gran mesura, les secretaries dels centres. El treball amb aquestes unitats es fa de la manera següent:

  • Individualment, quan es tracta d’assessorar, de resoldre dubtes i peticions puntuals, entre d'altres.
  • Mitjançant grups de treball, en projectes de nova creació.
  • Amb reunions de treball per a temes de coordinació.
  • Amb formació.