Visualització del contingut web

Matricular-se no solament suposa la vinculació dels estudiants a la UPF, sinó que també constitueix un dels punts clau de la vida universitària.

En aquest procés, i en relació amb els estudiants de grau, el Servei de Gestió Acadèmica és responsable de:

  • Coordinar la matrícula anual dels estudiants de nou ingrés.
  • Col·laborar en la planificació de la matrícula dels estudiants que continuen els estudis.
  • Coordinar les diferents modificacions de matrícula al llarg del curs.
  • Gestionar les sol·licituds dels estudiants sobre renúncia a la matrícula.

Així mateix, el Servei de Gestió Acadèmica, en relació amb la part econòmica de la matrícula:

  • Elabora la previsió d'ingressos de matrícula dels estudis oficials.
  • Gestiona la informació d'aquests ingressos juntament amb el Servei de Pressupostos.
  • Coordina amb les secretaries i altres unitats implicades els procediments relatius al control de pagaments i gestió de devolucions.

Més informació a la web de matrícula.