1. Serveis prestats pel Servei de Gestió Acadèmica

 

En relació amb els estudiants:

Compromís

Indicador

Curs 2016-2017

Respondre les consultes relatives a l'estat de les sol·licituds i tràmits de les beques, com a màxim en una setmana. Consultes sobre tràmits de beques i respostes en set dies/Total de consultes 99% [+]
Tramitar els imports abonats que tinguin dret a devolució, en un període màxim de cinc mesos. Devolucions tramitades en cinc mesos/Total de devolucions 99% [+]

 

En relació amb les secretaries i altres unitats de gestió:

Compromís

Indicador

Curs 2016-2017

Resoldre, en un termini màxim de 48 hores, les consultes i les incidències reportades referents a accés, matrícula, gestió de l'expedient i normativa acadèmica. Les incidències urgents es resoldran en un màxim de 24h.

 

Incidències resoltes en 48 hores/Total d'incidències

 

87%

Respondre les consultes referents a la gestió de l'ordenació docent en un termini màxim de 48 hores. Consultes resoltes en 48 hores/Total de consultes

84%

 

2. Satisfacció dels usuaris

 

Satisfacció en el procés de matriculació (curs 2017-2018) [+]
Estudiants de nou ingrés Estudiants que continuen els estudis
90,9% 73,1%

 

 

Satisfacció amb el Servei de Gestió Acadèmica (Enquestes juny del 2016)
Estudiants Secretaries de centre
85% 75%