FORMACIÓ OPTATIVA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Itinerari especialitzat de Medicina Itinerario especializado de Medicina Specialized track in Medicine
Oncologia General Oncología General General Oncology
Infecció Nosocomial i Política Antibiòtica  Infección Nosocomial y Política Antibiótica  Nosocomial Infection and Antibiotic Policy
Medicina Clínica: De la Teoria a la Pràctica  Medicina Clínica: De la Teoría a la Práctica  Clinical Medicine: From Theory to Practice
De l'Autoimmunitat a les Malalties Autoimmunes De la Autoinmunidad a las Enfermedades Autoinmunes From Autoimmunity to Autoimmune Diseases
Itinerari especialitzat de Cirurgia  Itinerario especializado de Cirugía  Specialized track in Surgery
Trasplantaments d'Òrgans i de Teixits Trasplantes de Órganos y Tejidos Organ and Tissue Transplants
Cirurgia d'Urgències Cirugía de Urgencias Emergency Surgery
Tècniques Bàsiques en Cirurgia Técnicas Básicas en Cirugía Basic Surgical Techniques
Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor Anesthesiology, Resuscitation and Treatment of Pain
Itinerari especialitzat de Medicina Comunitària  Itinerario especializado de Medicina Comunitaria  Specialized track in Community Health
Determinants Socials de la Salut Determinantes Sociales de la Salud Social Determinants of Health 
Salut Ambiental Salud Ambiental Environmental Health
Salut Comunitària Salud Comunitaria Community Health
Medicina del Treball Medicina del Trabajo Occupational Medicine
Itinerari especialitzat de Recerca Biomèdica  Itinerario especializado de Investigación Biomédica  Specialized track in Biomedical Research
Bases Moleculars i Celul·lars de la Patologia Bases Moleculares y Celulares de la Patología Molecular and Cellular Basis of Disease
Biologia Estructural i Cel·lular Biología Estructural y Celular Structural and Cell Biology
Genòmica, Bioinformàtica i Biologia de Sistemes Genómica, Bioinformática y Biología de Sistemas Genomics, Bioinformatics and Systems Biology
Organismes Model en la Recerca Biomèdica en Neurociències, Regeneració i Càncer Organismos Modelo en la Investigación Biomédica en Neurociencias, Regeneración y Cáncer Model Organisms for Biomedical Research in Neurosciences, Regeneration and Cancer 
Itinerari especialitzat de Neurociències Itinerario especializado de Neurociencias Specialized track in Neurosciences
Addiccions i Impulsos Adicciones e Impulsos Addictions and Impulses
Tècniques d'Avaluació Neuropsiquiàtrica: De l'Entrevista a la Neuroimatge Técnicas de Evaluación Neuropsiquiátrica: De la Entrevista a la Neuroimagen Neuropsychiatric Assessment Techniques: From Interview to Neuroimaging
Cervell i Conducta. Introducció a la Neurociència Cognitiva Cerebro y Conducta. Introducción a la Neurociencia Cognitiva Brain and Behaviour. Introduction to Cognitive Neuroscience
Psiquiatria i Medicina Psiquiatría y Medicina Psychiatry and Medicine
Itinerari especialitzat de Gestió Sanitària Itinerario especializado de Gestión Sanitaria Specialized track in Health Management
Introducció a la Gestió Sanitària Introducción a la Gestión Sanitaria Introduction to Health Care Management
Economia de la Salut  Economía de la Salud  Health Economics
Polítiques Públiques i Sistemes Sanitaris Políticas Públicas y Sistemas Sanitarios Public Policy and Health Systems
Innovació i Emprenedoria en el Sector Sanitari  Innovación y Emprendeduría en el Sector Sanitario  Innovation and Entrepreneurship in the Health Care Industry