FORMACIÓ OPTATIVA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Ensenyament de Llengües Enseñanza de Lenguas Language Teaching
Materials Didàctics de Llengües Materiales Didácticos de Lenguas Language Teaching Materials
Currículum i Avaluació de Llengües Currículum y Evaluación de Lenguas Language Curriculum and Assessment 
L'Adquisició de les Llengües La Adquisición de las Lenguas Language Acquisition 
Sons i Entonació Sonidos y Entonación Sounds and Intonation
Fenòmens Sintàctics Fenómenos Sintácticos Syntactic Phenomena
Lèxic Léxico Lexicon
Fenòmens Semàntics i Pragmàtics Fenómenos Semánticos y Pragmáticos Semantic and Pragmatic Phenomena
Indústries de la Llengua Industrias de la Lengua Language Industries
Tecnologies de la Parla Tecnologías del Habla Speech Technologies
Processament Automàtic de Textos Procesamiento Automático de Textos Automatic Text Processing  
Marcatge de Textos Marcaje de Textos Text Marking 
Gestió Terminològica Gestión Terminológica Terminology Management
Redacció Especialitzada Redacción Especializada Specialized Writing
Serveis Lingüístics Servicios Lingüísticos Linguistic Services
Traducció Especialitzada: Científicotécnica o Juridicoeconómica Traducción Especializada: Científicotécnica o Juridicoeconómica Specialized Translation: Scientific-technical or Legal-Economics
Multilingüisme Multilingüísmo Multilingualism
Planificació Lingüística Planificación Lingüística Linguistic Planning
Mediació Cultural i Assistència Social Mediación Cultural y Asistencia Social Cultural Mediation and Social Care
Tècniques d'Expressió Oral Idioma-Llengua Técnicas de Expresión Oral Idioma-Lengua Language Oral Expression Techniques
Literatura de l'Idioma (Alemany, Francès, Anglès) Literatura del Idioma (Alemán, Francés, Inglés) Literature of the Language (German, French, English)
Traducció Literària 1 Traducción Literaria 1 Literary Translation 1
Traducció Literària 2 Traducción Literaria 2 Literary Translation 2
Traducció Literària 3 Traducción Literaria 3 Literary Translation 3
Anàlisi i Crítica de Traduccions Análisis y Crítica de Traducciones Analysis and  Criticism of Translations
Història de la Traducció Historia de la Traducción History of Translation
Història del Pensament Sobre la Traducció Historia del Pensamiento Sobre la Traducción History of Translation Thought  
Teories de la Traducció Teorías de la Traducción Translation Theories  
Traducció Assistida Traducción Asistida Assisted Translation
Localització Localización Localisation
Interpretació Idioma-Llengua I Interpretación Idioma-Lengua I Language-Language Interpretation I
Interpretació Idioma-Llengua II Interpretación Idioma-Lengua II Language-Language Interpretation II
Interpretació Idioma-Llengua III Interpretación Idioma-Lengua III Language-Language Interpretation III
Interpretació Idioma-Llengua IV Interpretación Idioma-Lengua IV Language-Language Interpretation IV
Interpretació de Llengua de Signes Catalana I Interpretación de Lengua de Signos Catalana I Interpretation of Catalan Sign Language I
Interpretació de Llengua de Signes Catalana II Interpretación de Lengua de Signos Catalana II Interpretation of Catalan Sign Language II
Interpretació de Llengua de Signes Catalana III Interpretación de Lengua de Signos Catalana III Interpretation of Catalan Sign Language III
Interpretació de Llengua de Signes Catalana IV Interpretación de Lengua de Signos Catalana IV Interpretation of Catalan Sign Language IV
Textos Juridico-econòmics i la seva Terminologia Textos Jurídico-económicos y su Terminología Legal-Economic Texts and their Terminology 
Traducció Juridico-econòmica I Traducción Jurídico-económica I Legal-Economic Translation I
Traducció Juridico-econòmica II Traducción Jurídico-económica II Legal-Economic Translation II
Traducció Juridico-econòmica III Traducción Jurídico-económica III Legal-Economic Translation III
Textos Cientifico-tècnics i la seva Terminologia Textos Científico-técnicos y su Terminología Technical-scientific Texts and their Terminilogy
Traducció Cientifico-tècnica I Traducción Científico-técnica I Technical-scientific Translation I
Traducció Cientifico-tècnica II Traducción Científico-técnica II Technical-scientific Translation II
Traducció Cientifico-tècnica III Traducción Científico-técnica III Technical-scientific Translation III
Traducció Audiovisual Traducción Audiovisual Audiovisual Translation
Traducció Periodística Traducción Periodística Translation for Journalism
Traducció i Publicitat Traducción y Publicidad Translation & Advertising
Taller de Traducció i Mitjans de Comunicació Taller de Traducción y Medios de Comunicación Translation and Media Workshop
Pràctica i Deontologia de la Traducció Práctica y Deontología de la Traducción Translation Practice and Deontologics 
Lingüística de la Llengua de Signes Catalana Lingüística de la Lengua de Signos Catalana Linguistics of Catalan Sign Language
Seminari Llengua Seminario Lengua Language Seminar
Seminari Idioma Seminario Idioma Language Seminar
Seminari Traducció Seminario Traducción Translation Seminar
Literatura de la Llengua (Catalana/Espanyola) Literatura de la Lengua (Catalana/Española) Literature of the Language (Catalan / Spanish)